Logo

Beleidsdekkingsgraad ultimo mei 2019

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo mei 2019 127,9%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 120,0%.

Jaarverslag 2018 beschikbaar

In het jaarverslag van 2018 lees je over de financiële positie en de ontwikkelingen van het pensioenfonds. In termen van absoluut beleggingsrendement was 2018 geen goed jaar. De portefeuille behaalde (na kosten) een rendement van bijna -2,9%. Toch steeg de beleidsdekkingsgraad in 2018 van 128,5% naar 130,9%.

Afgelopen jaar waren de volgende bestuurlijke aandachtspunten van belang:

  • Aanpassing richtlijnen vermogensbeheer.
  • Vaststellen nieuwe DC-returnportefeuille.
  • Deelnemersonderzoek en strategisch communicatieplan.
  • Oplevering digitaal deelnemersportaal.
  • Uitbesteding en nieuwe dienstverlening.

Dat en nog veel meer lees je in het volledige jaarverslag 2018.

Verantwoordingsorgaan: medezeggenschap en verantwoording

In mei 2018 zijn er verkiezingen gehouden voor vertegenwoordigers namens de actieve deelnemers in het Verantwoordingsorgaan en de opkomst van de verkiezing was goed (44%). Oskar Poiesz en Mart Postma (opvolger van Renier Brenninkmeijer) zijn gekozen. Daarnaast bestaat het VO uit Anneriet van Rijn-Kruijsen en Robert Slange namens de werkgevers en Peter Reinders en Joop Telder namens de gepensioneerden.

Het Verantwoordingsorgaan heeft als hoofdtaken het bestuur te adviseren over specifieke onderwerpen en een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Het bestuur legt namelijk jaarlijks verantwoording af over het beleid en de uitvoering aan het VO. Ook met de Raad van Toezicht heeft het Verantwoordingsorgaan periodiek overleg. De Raad van Toezicht is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het pensioenfonds.

Ons pensioen ligt vast in door werkgever(s) en ondernemingsraad gemaakte inhoudelijke pensioenafspraken, die recent voor de komende drie jaar zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Het pensioenfondsbestuur zorgt voor de uitvoering van het pensioenreglement. De rol van het VO is dus sparringpartner op de belangenafwegingen die hierover binnen het bestuur plaatsvindt. En gaat dus niet over de besluiten zelf, want dat doet het bestuur.

Hieronder vind je een overzicht van de adviezen die het VO in 2018 heeft uitgebracht:

Advies Datum Strekking
Advies over de statutenwijziging inzake externe bestuurder (art 9 en 10) 24-10-2018 Positief
Advies over strategisch communicatieplan 8-11-2018 Positief
Advies over premieperiode 24-10-2018 Positief
Advies over kostenopslag 24-10-2018 Positief

 
Meer informatie over het bovenstaande kan je terugvinden in het jaarverslag van het pensioenfonds, met hierin een paragraaf vanuit het VO over het jaarverslag 2018. Het VO zal in 2019 aandacht besteden aan de volgende specifieke focusthema’s:

  • Stelselwijziging
  • Duurzaamheid
  • Beleggingsbeleid
  • Communicatie

Inhoudelijk zal het VO de implementatie van het communicatieplan, voorstel tot afbouw van het risico van de pensioenverplichtingen (‘derisken’), duurzaamheid en de impact van een eventuele wijziging van het pensioenstelsel monitoren.

Als je meer wilt weten over (de taken van) het VO, ga dan naar de website van het Robeco pensioenfonds of neem contact op met één van de VO-leden.

Interview met Tom Steenkamp, voorzitter Robeco Pensioenfonds

Deelnemers vinden het belangrijk geïnformeerd te worden over de kosten die het pensioenfonds maakt. Voorzitter Tom Steenkamp legt jou in een interview uit, hoe het bestuur kosten beheerst.

Tom Steenkamp

Hoe kijkt het bestuur aan tegen kosten
Het bestuur stuurt strak op de begroting, dus ook op de pensioenbeheerkosten, zoals de deelnemersadministratie, financiële administratie, communicatie en bestuurlijke kosten. Ons fonds  heeft een relatief klein aantal deelnemers en besteedt het grootste deel van de werkzaamheden uit. Een groot aantal kosten zijn vast, zoals de kosten van de financiële administratie, de wettelijk verplichte accountants- en actuariële controles en de (IT-)inrichting van de pensioenadministratie. Daarom stuurt het bestuur niet op de zogenaamde kosten per deelnemer, maar op de totale uitvoeringskosten. Voor 2019 hebben we als beleid dat deze kosten niet meer mogen stijgen dan de inflatie, tenzij er noodzakelijke -door het bestuur goedgekeurde – incidentele uitgaven zijn.

 

Hoe zijn de kosten van ons pensioenfonds ten opzichte van andere pensioenfondsen?
In 2018 hebben we een uitgebreid kostenonderzoek gedaan waarbij we ook van verschillende onafhankelijke benchmarkrapporten gebruik hebben gemaakt. Onze kosten per deelnemer zijn relatief hoog, uitgedrukt per (actieve, gewezen en gepensioneerde) deelnemer als je ons vergelijkt met alle pensioenfondsen in Nederland. Als we ons meten met pensioenfondsen van vergelijkbare omvang, dan liggen onze kosten licht boven het gemiddelde. Het bestuur kijkt echter in een bredere zin naar de kosten en zet dit af tegen het kwaliteits- en ambitieniveau. De kosten uitgedrukt als percentage van de kostendekkende premie of als percentage van het totaal beheerd vermogen liggen in lijn met andere pensioenfondsen.

Het Robeco pensioenfonds hanteert daarnaast een kostendekkende premie. Veel andere pensioenfondsen in Nederland hanteren een te lage premie waardoor ze moeten interen op de dekkingsgraad. Lage kosten wegen dan bij lange na niet op tegen het effect van een te lage premie, waardoor indexatiecapaciteit uitgehold kan worden. Het Robeco pensioenfonds hanteert een prudente premiemethodiek gebaseerd op marktrente.

Kengetallen Kosten 2018 2017 2016
Uitvoeringskosten per deelnemer € 901,86 € 729,48 € 692,99
Uitvoeringskosten totaal (x 1.000) € 821* € 740 € 716
Uitvoeringskosten in % van de kostendekkende premie 5,0% 3,6% 4,1%
Vermogensbeheerkosten (in bps) 33 bps 40 bps 33 bps
Transactiekosten (in bps) 11 bps 13 bps 9 bps
Bewaren en fiduciair beheer (in bps) 10 bps 11 bps 11 bps
Portefeuille rendement -2,9% 4,6% 10,8%

*exclusief eenmalige kosten

 

En hoe zit het met de vermogensbeheerkosten?
In onze investment beliefs hebben we opgenomen dat wij grote waarde hechten aan een kostenbewuste uitvoering. De kosten bepalen immers mede de uiteindelijke pensioenuitkering. Daarom hebben we volledig inzicht in alle kosten die aan het beheren van het vermogen verbonden zijn en worden de kosten van beleggingscategorieën in samenhang met netto rendement en risico beoordeeld. We geloven verder dat structureel toevoegen van waarde door actief beheer mogelijk is. Dat betekent dat onze kosten hoger zijn dan bijvoorbeeld pensioenfondsen die alleen passief beleggen.

 

Leidt actief vermogensbeheer met hogere kosten dan ook tot een hoger rendement?
De bijdrage van actieve beslissingen van het fonds kan worden gesplitst in de keuze van de strategische portefeuille en de selectie van managers binnen de asset-classes in deze portefeuille. Bij de keuze van de strategische portefeuille streven wij erna het beter te doen dan het voor risico gecorrigeerde rendement van een wereldwijd gespreide aandelenindex. In onze strategische portefeuille kiezen we naast aandelen ook andere asset-classes, zoals hedge funds en emerging market debt. Deze keuze van een mix van andere asset-classes naast aandelen heeft een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds. Bekeken over een periode van 5 jaar was het rendement van onze strategische portefeuille 60 (0,6%) basispunten hoger en het risico ruim 1%-punt lager dan dat van een wereldwijd gespreide aandelenindex.

Bij de manager selectie hebben we In 2018 een slechte relatieve performance behaald. Het portefeuillerendement was -2,9% en het benchmarkrendement -0,9%. Dat had met name te maken met het 4e kwartaal maar ook over de afgelopen 5 jaar hebben we gemiddeld onder de benchmark gescoord. Dat is niet goed, en we blijven daarom kritisch op onze manager selectie. Als pensioenfonds hebben we er vertrouwen in dat we voor de toekomst outperformance kunnen halen door actief beleid in samenhang met onze manager selectie. In 2019 verwachten we dat het manager selectieproces tot enige wijzigingen in de portefeuille leidt.

Belegd vermogen
(per ultimo in € mio)
Portefeuillerendement (%) Benchmarkrendement (%)
2018 634,4 -2,9 -0,9
2017 643,6 4,6 4,8
2016 603,7 10,8 10,7
2015 536,0 0,3 0,2
2014 522,4 22,3 21,7

 

5YR track record Portefeuillerendement Benchmarkrendement
Cumulatief 2014-2018 38,2 40,1
Gemiddeld per jaar 6,7 7,0

 

Pensioenresultaat
Uiteindelijk is het pensioenresultaat van de deelnemers, oftewel een geïndexeerd pensioen, het belangrijkste uitgangspunt voor de besluiten die het bestuur neemt. Daarbij kijken we naar risico’s en verwacht rendement en maken we een evenwichtige belangenafweging. De kosten zijn daarvan een afgeleide. De dekkingsgraad is een belangrijke indicator voor hoe het pensioenfonds ervoor staat en of we kunnen indexeren. Het pensioenfonds staat er in dat opzicht goed voor. We hebben zelfs voor het eerst een kleine inhaalindexatie toe kunnen kennen dit jaar. Het bestuur blijft de komende jaren nadrukkelijk op de kosten letten.

Inhaalindexatie

Het bestuur heeft dit jaar een inhaalindexatie toegekend. Deelnemers krijgen een extra verhoging op hun opgebouwde pensioen. De uitkering voor gepensioneerden is vanaf de pensioenbetaling in mei direct hoger.

Goede dekkingsgraad maakt verhoging mogelijk
Wij zijn verheugd dat onze dekkingsgraad het toelaat om je voor de eerste keer een kleine inhaalindexatie toe te kennen!

Wat is een inhaalindexatie?
We proberen ieder jaar jouw pensioen te verhogen op basis van de inflatie. De afgelopen 10 jaar is dat niet altijd gelukt. De indexatie-achterstand die is ontstaan kunnen we nu voor de eerste keer een beetje inhalen. Dit komt dus bovenop de ‘gewone’ indexatie die iedereen dit jaar al kreeg.

Hoeveel krijg je extra
Die is onder meer afhankelijk van hoe lang je al deelnemer bent van het pensioenfonds. We hebben daarom voor iedereen een persoonlijk overzicht gemaakt van het pensioen voor en na de inhaalindexatie. Log in op het digitale portaal en kijk wat dit voor jou betekent. Gepensioneerden hebben hier per post een bericht over ontvangen.

Wanneer krijg ik de inhaalindexatie?
We hebben de inhaalindexatie met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 toegekend. Voor gepensioneerden geldt dat zij dit bij hun pensioenbetaling in mei al terug zien.

Krijg ik volgend jaar weer een inhaalindexatie?
Of we volgend jaar weer een inhaalindexatie kunnen toekennen weten we nu nog niet. Dat hangt af van de ontwikkeling op de financiële markten, de rente en de dekkingsgraadontwikkeling van het Robeco Pensioenfonds.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert