Logo

Oproep kandidaatstelling voor verkiezing pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan

We zijn op zoek naar kandidaten die willen toetreden tot ons Verantwoordingsorgaan. Volgens het rooster van aftreden van de leden van het Verantwoordingsorgaan dienen er dit jaar weer verkiezingen te worden georganiseerd voor de twee gepensioneerden in dit orgaan. De heer Peter Reinders stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er is daarnaast een vacature voor de positie van de heer Joop Telder, die het Verantwoordingsorgaan verlaat omdat het maximaal aantal zittingstermijnen is bereikt. 

 

Stichting Pensioenfonds Robeco is een pensioenfonds van, voor en door (oud-) Robeco-medewerkers. Het fonds kent een “paritair bestuursmodel” met werkgeversvertegenwoordigers, werknemersvertegenwoordigers, vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden in het bestuur en verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.

 

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan levert een constructieve bijdrage aan het functioneren van het pensioenfonds door ervoor te zorgen dat het bestuur de belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig afweegt.

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Ook kent het Verantwoordingsorgaan een aantal formele adviesrechten. Het Verantwoordingsorgaan baseert zijn oordeel op het jaarverslag van het fonds, de jaarrekening, de bevindingen van de Raad van Toezicht en overige informatie.

Het is dan ook van belang dat u u betrokken voelt bij het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Gezamenlijk beschikken de zes leden van het VO over de kennis, ervaring, vaardigheden, en eigenschappen die noodzakelijk zijn om het bestuur van het pensioenfonds te kunnen adviseren, het beleid en de algemene gang van zaken te kunnen beoordelen en adviezen van externen te kunnen doorgronden.

 

Oproep kandidaatstelling pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan
Volgens het rooster van aftreden van de leden van het Verantwoordingsorgaan dienen er dit jaar weer verkiezingen te worden georganiseerd voor de twee gepensioneerden in dit orgaan. De heer Peter Reinders stelt zich opnieuw verkiesbaar. Er is daarnaast een vacature voor de positie van de heer Joop Telder, die het Verantwoordingsorgaan verlaat omdat het maximaal aantal zittingstermijnen is bereikt.

Hierbij plaatsen we een oproep voor nieuwe kandidaten. Als u interesse heeft om namens de pensioengerechtigden zitting te nemen in het Verantwoordingsorgaan vragen wij u j dat aan ons door te geven. Het pensioenfonds kent een bescheiden vergoedingsregeling voor de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.

 

Het proces

 • Indien u uw interesse kenbaar wil maken kan dit voor 14 oktober aanstaande bij de directeur van het pensioenfonds fonds, de heer Rein Godding (r.godding@robeco.nl of 0611920983). Daarbij dient een kort CV van uw activiteiten bij Robeco te worden bijgevoegd met daarbij aangegeven tijdens welke periode dat was. Ook verzoeken we u aan te geven aan welke aandachtsgebieden van het Verantwoordingsorgaan u een bijdrage kunt leveren.
 • Vragen over de vacature kunnen worden gesteld aan Rein Godding.
 • Na de kandidaatstelling volgt, indien nodig, een verkiezing. Indien er evenveel kandidaten als vacatures zijn,  dan zijn verkiezingen niet nodig en worden deze kandidaten automatisch benoemd voor een periode van vier jaar.

 

Functieprofiel
U voldoet aan de volgende criteria:

 • U ontvangt een pensioenuitkering van Pensioenfonds Robeco en u bent meerderjarig;
 • U hebt affiniteit met pensioenen en daaraan verwante onderwerpen;
 • U hebt enige basiskennis over pensioen bij de start van uw lidmaatschap en u bent bereid deze kennis aan te vullen en verder te verdiepen middels in- en externe cursussen;
 • U bent in staat tot samenwerken met de andere leden en kan een constructieve bijdrage leveren aan de werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan;
 • U bent in staat een evenwichtige belangenafweging te maken voor zowel actieve deelnemers, slapers als gepensioneerden;
 • U kunt voldoende tijd vrijmaken voor het uitvoeren van uw taak (Het Verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen duren ongeveer 2 uur. Daarnaast worden er regelmatig kennissessies georganiseerd waar het Verantwoordingsrogaan aan kan deelnemen);
 • U bent bereid om ten minste één zittingstermijn van vier jaar op u te nemen;
 • U beheerst in voldoende mate de Nederlandse taal omdat alle vergaderingen en stukken in het Nederlands zijn;
 • U zult als lid betrokken worden bij één of meer specifieke aandachtsgebieden:
  • Evenwichtige belangenafweging;
  • Toekomstbestendigheid;
  • Nieuw te maken premie-afspraken;
  • Communicatie;

Affiniteit met de genoemde gebieden is gewenst.

Diversiteit wordt nadrukkelijk nagestreefd vanuit het besef dat dit toegevoegde waarde heeft binnen het VO. De Code Pensioenfondsen regelt expliciet dat in het bestuur en het verantwoordingsorgaan minimaal één vrouw en één man zitting hebben. Pensioenfonds Robeco streeft ernaar invulling te geven aan deze diversiteitsdoelstellingen.

Beleidsdekkingsgraad eind augustus 2020: 109,3%

De beleidsdekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Robeco was ultimo augustus 2020 109,3%. Deze dekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De dekkingsgraad op marktwaarde zonder de 12-maands middeling is deze maand 109,1%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert