Logo

Performance beleggingen 2020

Het bestuur heeft de performance van het vermogensbeheer over 2020 geëvalueerd. We zetten de uitgangspunten, de conclusies en de maatregelen voor je op een rij.

Strategisch beleggingsbeleid
Pensioenfonds Robeco heeft een beleggingsbeleid dat erop gericht is om de pensioenen in de toekomst zo veel mogelijk waardevast te houden. Aan de andere kant willen we de kans op het moeten korten van pensioenen zo klein mogelijk houden. Op basis van een ALM-studie is daarom gekozen voor een gebalanceerde strategische beleggingsportefeuille bestaande uit een zo risicoloos mogelijke matching portefeuille van 50% en een returnportefeuille van 50%. In de ALM studie bestond de returnportefeuille voor 100% uit een ontwikkelde landen aandelenindex (MSCI World). Op basis van eigen analyses is de returnportefeuille zodanig samengesteld dat deze een hogere Sharpe ratio (dat is een voor risico gecorrigeerd rendement) heeft dan de in de ALM studie gebruikte aandelenindex. De Sharpe geoptimaliseerde portefeuille heeft ten opzichte van de ALM-portefeuille een grotere en breder gespreide return portefeuille over meer asset klassen en heeft een creditspread exposure

Feitelijke beleggingsportefeuille
Het bestuur van het pensioenfonds selecteert en monitort met behulp van een externe fiduciair beheerder beleggingsfondsen om invulling te geven aan de strategische beleggingsportefeuille. De beleggingsfondsen moeten voldoen aan de investment beliefs van het pensioenfonds. Een van die beliefs is dat actief beheer waarde kan toevoegen.

Performance 2020
De beleggingsportefeuille behaalde na kosten een rendement van 9,0% in 2020. Dit was 3,4% minder dan het benchmarkrendement. Hoewel bedrijfsobligaties, EMD en twee hedge fondsen een outperformance laten hebben laten zien, leverde de actieve portefeuille wereldwijde multi-factor aandelenbeleggingen de belangrijkste bijdrage aan de underperformance. Het bestuur vindt deze performance van het actieve selectiebeleid in aandelen teleurstellend.

Evaluatie
Het bestuur heeft de performance van het vermogensbeheer over 2020 geëvalueerd waarbij een belangrijk uitgangspunt is dat naar een lange termijn outperformance van de Sharpe geoptimaliseerde portefeuille ten opzichte van een passieve portefeuille minus kosten wordt gestreefd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het gevoerde strategische beleid over de voorgaande 5 jaar nog steeds een licht positieve uitkomst toont.

Maatregelen
Het bestuur ziet geen reden om op korte termijn de feitelijke beleggingen aan te passen. Wel is de externe fiduciair beheerder om een opinie over de multi-factor strategie gevraagd. Zowel de beleggingscommissie als het bestuur onderschrijven de conclusie van de fiduciair dat multi-factor beleggen op lange termijn toegevoegde waarde levert vanwege de betere spreiding over risicobronnen. De underperformance van multi-factor over de afgelopen jaren zijn toe te schrijven aan de waarde-factor, maar de fundamentals van deze factoren zijn niet structureel veranderd. Het heeft de voorkeur de portefeuille te construeren op basis van meerdere factoren in plaats van op basis van alleen de factor marktkapitalisatie. Daarnaast heeft het bestuur een evaluatie gedaan op de investment case voor beleggingen in aandelen. Uitkomst daarvan is dat het pensioenfonds in 2021 nader onderzoek zal doen naar de mogelijkheden voor een bredere diversificatie dan de huidige binnen deze asset categorie.

Toekomst
Het vermogensbeheer heeft logischerwijs een hoge prioriteit op de agenda van het pensioenfonds. Uitgangspunt voor het bestuur blijft dat deelnemers op lange termijn een optimaal pensioenresultaat bereiken. Het bestuur kijkt in dit kader met vertrouwen naar de toekomst.

Mart Postma (VO): “Toenemende maatschappelijke druk richting pensioenfondsen“

Mart Postma VO

Mart Postma, voorzitter Verantwoordingsorgaan (VO) ziet in toenemende mate de druk richting pensioenfondsen om maatschappelijke doelstellingen mee te nemen in het te voeren beleggingsbeleid. De publieke opinie, wat de achterban vindt, wat de toezichthouders verwachten, is volgens hem niet statisch, maar continu in beweging.

“Laat ik beginnen met mijzelf kort voor te stellen. Mijn naam is Mart Postma (44), heb twee zonen (16, 11), getrouwd met Jenny en woonachtig in het mooie Den Haag. Ik ben sinds 2005 in verschillende functies werkzaam bij Robeco en nu circa anderhalf jaar voorzitter van het Verantwoordingsorgaan (VO).

Koers blijven varen in een dynamische omgeving
Er zijn de nodige uitdagingen binnen de gehele Nederlandse pensioensector, waarbij ik vind dat we soms niet moeten vergeten dat we als Nederland best trots mogen zijn op ons pensioenstelsel. Het Nederlandse pensioenstelsel is de afgelopen drie jaar als beste ter wereld bestempeld in de jaarlijkse ‘Global Pension Index’ van adviesbureau Mercer.

In toenemende mate zie ik de maatschappelijke druk, maar ook vanuit toezichthouders, richting pensioenfondsen om maatschappelijke doelstellingen mee te nemen in het te voeren beleggingsbeleid. Pensioenfonds Robeco heeft een duidelijk beleid geformuleerd voor maatschappelijk verantwoord beleggen, dat ook op de website van het pensioenfonds terug te vinden is. De publieke opinie, wat de achterban vindt, wat de toezichthouders verwachten, is niet statisch, maar continu in beweging. De uitdaging voor Pensioenfonds Robeco is in deze dynamische omgeving haar koers te blijven varen.

Een andere uitdagend dossier is het nieuwe pensioenstelsel. Het streven van het kabinet is nog steeds om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te kunnen maken. Dit is een veelomvattend complex dossier, dat het bestuur van Pensioenfonds Robeco vroegtijdig op een voortvarende wijze oppakt.

VO gaat stevig haar rol pakken in de voorbereidingen op het nieuwe pensioenakkoord
Om het plat te slaan, heeft het VO als opdracht het handelen van het bestuur van het Pensioenfonds te beoordelen, inhoudelijk advies te geven op allerlei dossiers, waarbij een evenwichige belangenafweging dient te worden geborgd. Dit is een continue verantwoordelijkheid van het VO. In de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenakkoord zal het VO hier stevig haar rol pakken.

Een belangrijk focus gebied voor het VO, is de communicatie van het Pensioenfonds met haar achterban. Denk dan bijvoorbeeld aan communicatie omtrent verantwoord beleggen en het nieuwe pensioenakkoord. Het VO is enthousiast over het verkorte jaarverslag 2020 dat het Pensioenfonds Robeco recent gepubliceerd heeft op haar website. Hier wordt in vogelvlucht op een zeer toegankelijke wijze de hoogtepunten van het jaarverslag gedeeld. Mijn advies is, ga even checken op de website!”

 

Lees ook: Bestuurslid Anton Fiolet: “2021 in het teken van evenwichtige toedeling”

 

Jaarverslag 2020 in 5 minuten

Lees jij graag een jaarverslag van zo’n 150 pagina’s? Waarschijnlijk niet. Daarom hebben we het opnieuw makkelijker voor je gemaakt.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2020 bij jouw pensioenfonds hebben we handig voor je samengevat. Op die manier weet je in 5 minuten wat wij in 366 dagen van 2020 voor jouw pensioen hebben uitgevoerd. Wil je over een onderwerp meer weten? Klik dan pijltje onderaan het plaatje en je leest in de pop up meer. Je mag natuurlijk altijd het volledige jaarverslag downloaden en lezen.

klik hier voor het verslag in 5 minuten

 

Beleidsdekkingsgraad eind mei 2021: 115,1%

Op 31 mei was de stand van onze beleidsdekkingsgraad 115,1%. Een beleidsdekkingsgraad, dus ook die van ons, wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op marktwaarde, dus zonder de 12-maands middeling dan komt deze eind mei op 128,9%. Een lichte stijging ten opzichte van de dekkingsgraad van eind april.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert