Logo

Toeslag op pensioenen van 10%

Het pensioenfondsbestuur heeft besloten om per 1 februari 2023 de pensioenaanspraken in de basisregeling voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers (= slapers) en pensioengerechtigden te verhogen met 10%. Op basis van het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco kan een volledige toeslag toegekend worden. De gemiddelde prijsstijging over 2022 bedroeg 10%.

Elk jaar kijkt jouw pensioenfonds of de pensioenen van al haar deelnemers kunnen worden verhoogd. Dit moet ervoor zorgen dat jouw pensioen (zoveel mogelijk) meegroeit met de stijging van de prijzen en zo zijn waarde behoudt. De pensioenverhoging is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Deze moet goed genoeg zijn om de pensioenen nu, maar ook in de toekomst te kunnen verhogen.

Toeslagenbeleid gewijzigd
Volgens het toeslagenbeleid van Pensioenfonds Robeco mag een toeslag worden toegekend als dit toekomstbestendig kan worden gedaan. Dat betekent dat de huidige beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn, zodat naar verwachting ook in de toekomst nog toeslag kan worden toegekend. In 2022 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om het toeslagenbeleid te wijzigen. Voortaan wordt de projectie voor de toekomstige inflatie gebruikt, zoals DNB publiceert voor pensioenfondsen om hun toeslagenbeleid op te baseren. Daarmee is er meer ruimte ontstaan om toeslagen toe te kennen dan bij de oude berekeningssystematiek.

Beleidsdekkingsgraad ruim voldoende
De beleidsdekkingsgraad moet tenminste 110% zijn om een toeslag te kunnen toekennen. Deze beleidsdekkingsgraad wordt berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Eind 2021 was de beleidsdekkingsgraad 126% en eind 2022 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 146,2%. Dus ruim voldoende om de pensioenaanspraken in de basisregeling te verhogen met 10%.

Bedrag ineens: datum inwerkingtreding van de baan

Minister Schouten heeft 18 januari laten weten dat het bedrag ineens niet vanaf 1 juli kan plaatsvinden. Ze acht 1 januari 2024 een haalbare datum.

Tegelijkertijd geeft ze in de brief naar de Tweede Kamer aan dat het belangrijk is dat pensioenuitvoerders  deelnemers tijdig kunnen informeren over de mogelijkheid van het opnemen van het bedrag ineens en de gevolgen daarvan. Daarnaast zal het wetsvoorstel met zorgvuldigheid door de Tweede kamer worden behandeld. waarvoor een ‘adequate termijn’ nodig is. Afhankelijk van de behandeling in de Tweede Kamer zal duidelijk moeten worden of 1 januari inderdaad realistisch is.

Zie ook: Opname bedrag ineens bij pensioneren nog niet mogelijk – Pensioenfonds Robeco

Wordt vervolgd.

Dekkingsgraad 31 december 2022: 146,2%

Met een beleidsdekkingsgraad van 146,2% sloot Pensioenfonds Robeco het jaar 2022 af. Precies een jaar daarvoor was de beleidsdekkingsgraad 126,0%. De  beleidsdekkingsgraad wordt elke maand berekend op marktwaarde en is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Berekenen we de dekkingsgraad op 31 december 2022 op marktwaarde maar zonder de 12-maands middeling dan is deze dan 158,7%.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert