Arbeidsongeschiktheidspensioen

pensioenfonds_robeco_headerbeeld-15-aspect-ratio-1290-332

Stel je raakt (tijdelijk) arbeidsongeschikt

Dan zijn er regelingen voor je getroffen door de overheid, door Robeco en door het pensioenfonds.

Overheid

Wanneer je twee jaar achter elkaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kom je in aanraking met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het UWV bepaalt dan door middel van een keuring in welke mate je arbeidsongeschikt bent. Voor geheel of  edeeltelijk arbeidsongeschikten geldt de wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA kent twee regelingen voor de hoogte van de uitkering:

    • de IVA (regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en
    • de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).

Robeco

Als werknemer van Robeco kun je deelnemen aan een aanvullende verzekering, die recht geeft op een aanvulling van je WIA-uitkering tot 70% van het laatstverdiende salaris, met een maximum van € 71.628 (in 2024).

Pensioenfonds

Premievrije voortzetting van de pensioenopbouw
Wordt je dienstverband met Robeco door arbeidsongeschiktheid beëindigd? Dan wordt de pensioenopbouw in de basisregeling gewoon voortgezet zolang je arbeidsongeschikt bent. Dit gebeurt op basis van de laatst vastgestelde pensioengrondslag (jouw pensioengevend salaris minus de  franchise). Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, wordt de pensioenopbouw voor dat deelpremievrij voortgezet.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ben je arbeidsongeschikt en verdien je meer dan het maximum van de sociale verzekeringsgrens (in 2024: € 71.628)? Dan zal het pensioenfonds ook een arbeidsongeschiktheidspensioen uitkeren. Deze uitkering gaat direct in en bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het inkomen boven de maximumgrens en stopt op 67-jarige leeftijd, omdat dan het ouderdomspensioen aanvangt.

Staffel voor de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP)

% arbeidsongeschikt AOP
< 35% 0% (geen AOP)
35% – 45% 40% (= 28% van het inkomen boven de maximumgrens)
45% – 55% 50% (= 35% van het inkomen boven de maximumgrens)
55% – 65% 60% (= 42% van het inkomen boven de maximumgrens)
65% – 80% 72,5% (= 50,75% van het inkomen boven de maximumgrens)
> 80% 100% (volledig AOP = 70% van het inkomen boven de maximumgrens)

 

Wanneer het UWV vaststelt dat je niet meer of voor een lager percentage arbeidsongeschikt bent, dan wordt de uitkering van het  arbeidsongeschiktheidspensioen beëindigd of verlaagd. Pensioenfonds Robeco volgt hierbij de besluiten van het UWV. Als je door het UWV voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, stoppen de wettelijke uitkeringen. De uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt dan nog wel gedeeltelijk voortgezet. Een onafhankelijke verzekeringsarts zal het percentage van jouw arbeidsongeschiktheid vaststellen.