Logo

"Voor je nabestaanden zijn er voorzieningen"

Nabestaandenpensioen

Bij Pensioenfonds Robeco bouw je in de basisregeling, maar ook in de bruto en netto aanvullende regelingen, een voorziening op voor na jouw overlijden. Voor je partner heet dat een partnerpensioen. Voor je kinderen is er een wezenpensioen geregeld. Je partner en kinderen ontvangen deze pensioenen als jij bent komen te overlijden. Je partner ontvangt het partnerpensioen tot hij of zij zelf overlijdt. Je kinderen krijgen het wezenpensioen tot zij 27 worden. Overlijd jij vóór je pensioendatum en is je partner dan nog geen 67? Dan krijgt je partner aanvullend een tijdelijk pensioen, tot hij of zij 67 wordt.

 

Partnerpensioen

In de basisregeling heeft jouw partner na je overlijden recht op 70% (indien je met pensioen bent gegaan na 1 januari 2011) of 75% (indien je met pensioen bent gegaan voor 1 januari 2011) van jouw ouderdomspensioen. Het pensioenfonds gaat er daarbij vanuit dat je op je 65e bent gestopt met werken. Ben je eerder gestopt en ontvangt je daardoor een lager ouderdomspensioen, dan wordt gerekend met het ouderdomspensioen dat je zou hebben ontvangen als je tot je 65e had doorgewerkt.

Let op: na een echtscheiding kan het partnerpensioen voor nieuwe partners aanmerkelijk lager zijn.

Als partner wordt beschouwd:

  • Je echtgenoot/echtgenote
  • Je geregistreerde partner
  • De ongehuwde waarmee je samenwoont.

Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst of je moet minimaal 5 jaar ingeschreven staan op hetzelfde woonadres en gedurende die hele periode aan kunnen tonen dat je een zorgplicht heeft ten opzichte van elkaar. Je mag geen directe familie van deze persoon zijn.

Het moment van trouwen of aangaan van de samenlevingsovereenkomst kan – afhankelijk van de regeling waarbinnen u pensioen opbouwde – van belang zijn voor de hoogte van het partnerpensioen. In sommige regelingen is het partnerpensioen bijvoorbeeld lager als je na jouw 55e getrouwd bent.

Heb je rondom jouw pensionering (een deel van) je nabestaandenpensioen uitgeruild met jouw ouderdomspensioen? Dan zijn de aanspraken op nabestaandenpensioen gewijzigd.

Tijdelijk partnerpensioen
Is je partner bij jouw overlijden jonger dan 67 jaar? Dan ontvangt hij of zij aanvullend een tijdelijk partnerpensioen tot de partner 67 jaar is. Dit is bedoeld als compensatie voor premies en sociale lasten die je partner niet meer hoeft te betalen als hij of zij 67 jaar of ouder is. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt maximaal 20% van het ‘normale’ partnerpensioen dat je hebt opgebouwd via de basisregeling.

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt onder voorwaarden na uw overlijden na uw pensionering uitgekeerd aan jouw (eventuele) kinderen. Het wezenpensioen stopt als jouw kind 27 jaar is. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het jaarlijkse partnerpensioen in de basisregeling. Zijn beide ouders overleden, dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd. Alle eigen, geadopteerde en pleegkinderen beneden de 27 vallen in principe onder de dekking van wezenpensioen.

Let op: Het is niet noodzakelijk de geboorte van een kind door te geven of te vermelden dat je vanwege een andere relatie kinderen tot je huishouden moet/mag rekenen. Wanneer je komt te overlijden, wordt de situatie bekeken en conform het reglement afgehandeld.

 

Hoogte partner- en wezenpensioen?

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen als je overlijdt? Dat kun je nakijken op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) van de basisregelingen en de bruto en netto excedentregelingen die we je jaarlijks toesturen. Je kunt het ook checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

Uitruilen

Je kunt op je pensioendatum een deel van je ouderdomspensioen uit de basisregelingen en de excedentregelingen inruilen voor extra partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Maar als jij komt te overlijden, krijgt je partner een hoger partnerpensioen. Andersom kan ook: je kunt het partnerpensioen, dat je hebt opgebouwd in de basisregeling en de excedentregelingen, geheel of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen. Dit mag alleen als je partner toestemming geeft. Meer weten over deze inruilmogelijkheden?

 

ANW-hiaatverzekering

Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. De Sociale Verzekeringsbank voert deze regeling uit. Er zijn echter strenge voorwaarden aan verbonden. Robeco heeft daarom voor al zijn werknemers een ANW-hiaatverzekering geregeld. Als je hier geen prijs op stelt, kun je deze verzekering voor jezelf stopzetten. Je kunt dit regelen via MyWorkday, het HR-systeem van Robeco op het intranet.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert