Logo

Toeslagen

Het pensioenfonds streeft ernaar je pensioen in de basisregeling jaarlijks te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Dit noemen we een toeslag (ook wel ‘indexatie’ genoemd) en is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds het toelaat.

Welvaartsvast pensioen
Als prijzen stijgen, wordt je geld minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag iets minder kopen dan in het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Het is de ambitie van Pensioenfonds Robeco om je pensioen te beschermen tegen inflatie, zodat jouw koopkracht niet afneemt. Daarom probeert het Pensioenfonds Robeco op je opgebouwde pensioen in de basisregeling jaarlijks een toeslag te geven. Dat wil zeggen dat we het pensioen jaarlijks proberen te verhogen op basis van de prijsontwikkeling in Nederland. Het pensioen wordt daardoor welvaartsvast. We doen dit uitsluitend voor het pensioen dat je opbouwt in de basisregeling. Ook als je eenmaal met pensioen bent, probeert Pensioenfonds Robeco je pensioen te verhogen.

Toeslagenbeleid
Volgens de wettelijke regels mogen er alleen toeslagen verleend worden als dit toekomstbestendig kan. Een toeslag is volgens de regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze toeslag ook in de toekomst toe te kennen. Bij het Robeco Pensioenfonds hebben we het als volgt ingericht. Boven een beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de laatste twaalf maanden) van 110% op basis van marktrente (de vaste ondergrens) kan het pensioenfonds een toeslagen toekennen. Om toeslagen toekomstbestendig te kunnen toekennen, neemt het pensioenfonds de werkelijke inflatie in enig jaar als uitgangspunt. De bovengrens voor het toekennen van een volledige prijscompensatie staat dus niet vast. Als de beleidsdekkingsgraad zich op 1 januari tussen de onder- en bovengrens bevindt, dan kan het pensioenfonds een gedeeltelijke toeslag toekennen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de ondergrens, dan wordt er geen toeslag toegekend. Als de dekkingsgraad langdurig te laag is kan het pensioenfonds zelfs overgaan tot het verlagen van opgebouwde pensioenen.

Achterstand inhalen
Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan de bovengrens dan kan het pensioenfonds een opgelopen achterstand in toeslagen misschien geheel of gedeeltelijk inlopen door een extra toeslag te verlenen. Dat noemen we ook wel ‘inhaalindexatie’. Het pensioenfonds moet daarbij voldoen aan wettelijke buffereisen en zal de extra toeslag naar verwachting ook in de toekomst moeten kunnen realiseren. Een inhaalindexatie kan niet leiden tot een hoger pensioen dan dat bij volledige toeslagverlening zou zijn verkregen.

DC regelingen: geen toeslagen in de opbouwfase
Tot jouw pensioendatum kennen we geen toeslagen toe aan het pensioenkapitaal dat je opbouwt in de DC regelingen (zowel bruto als netto). Heb je dit kapitaal op je pensioendatum gebruikt om ouderdomspensioen en partnerpensioen aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco? Dan komen deze pensioenen vanaf dat moment in aanmerking voor toeslagen op basis van de prijsinflatie.

De afgelopen jaren zijn de pensioenen van onze deelnemers als volgt verhoogd:

Toeslagen actieve
deelnemers
Salarisontwikkeling Toeslagen
inactieve deelnemers
Prijsinflatie*
2023 10,00% nvt 10,00% 10,00%
2022 2,00% nvt 2,00% 2,70%
2021 0,00% nvt 0,00% 1,30%
2020 1,23% nvt 1,23% 2,60%
2019 0,85% 0,85% 1,70% 1,71%
2018 0,75% 0,75% 1,40% 1,38%
2017 0,94% 1,00% 0,28% 0,32%
2016 0,00% 0,00% 0,60% 0,60%
2015 1,00% 0,00% 1,00% 0,98%
2014 3,00% 3,00% 2,50% 2,50%
2013 0,00% 1,00% 0,00% 2,80%
2012 0,00% 1,75% 0,00% 2,60%
2011 1,30% 1,90% 1,10% 1,60%
2010 1,25% 1,25% 1,00% 1,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 2,30%
2008 2,90% 2,90% 1,50% 1,50%
2007 2,30% 2,30% 1,36% 1,25%
*Bron: Consumentenprijsindex CBS

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert