Logo

FAQ wijzigingen beschikbarepremieregelingen

In september 2023 werd bekend dat ABN AMRO Pension Services (AAPS) stopt met de uitvoering van de huidige aanvullende pensioenregelingen in 2024. We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de wijzigingen die op komst zijn. In onderstaande FAQ vind je de antwoorden op veel gestelde vragen. Heb je een andere vraag, neem dan contact op met het pensioenfonds

 

Dat is hun eigen besluit. We hebben begrepen dat ze onvoldoende marktpotentieel zien. AAPS heeft tevergeefs gekeken of een andere partij deze activiteit wilde voortzetten/overnemen.

Het Pensioenfonds heeft na marktonderzoek in 2023 al gekozen voor Appel als toekomstige uitvoerder van de flexibele regeling in het nieuwe pensioenstelsel. Zie bijgaand nieuwsbericht: Pensioenfonds Robeco brengt pensioenadministratie onder bij Appel – Pensioenfonds Robeco.  De administratie van de bruto DC-regeling door Appel is daarmee een logische keuze en we zijn blij dat Appel deze ook wil uitvoeren.

Het pensioenfonds heeft geen eigen rekeningensysteem waarin zij zelf de huidige beschikbarepremiesystemen kan administreren. Het pensioenfonds maakt hiervoor gebruik van externe dienstverleners. AAPS heeft aangegeven dat het pensioenfonds medio 2024 de regelingen elders ondergebracht moet hebben.

Er zijn helaas geen partijen gevonden die nog specifiek DC-dienstverlening aanbieden aan pensioenfondsen. Idealiter zou ABN AMRO  pas stoppen met haar dienstverlening op het moment dat we de bestaande regeling invaren in het nieuwe pensioenstelsel. Dat is echter niet het geval. Er moet dus een nieuwe uitvoerder worden gevonden voor de reeds bestaande beschikbare premieregelingen, anders moest er een andere oplossing worden gevonden.

Het pensioenfonds heeft, in overleg met werkgever en OR, besloten om:

  • De bruto beschikbare premie over te brengen van AAPS naar Appel. Daarbij wijzigt wel de uitvoering en is zelf beleggen niet meer mogelijk.
  • De bestaande prepensioenen van voormalig werknemers samen te voegen met (dan wel om te zetten naar) de bruto aanvullende regeling. Dit noemen we ook wel de bruto DC-regeling. Dit is een interne collectieve waardeoverdracht.
  • Te stoppen met de netto aanvullende pensioenregeling. Er is te weinig interesse onder de deelnemers om premie in te leggen. Het verschil met ‘privé beleggen’ is klein. Zodra de werkgever een contract heeft gesloten met een pensioenuitvoerder die de huidige netto kapitalen overneemt, communiceren we dit. De deelnemers die dit betreft, krijgen hier persoonlijk bericht van. Dit is voor het fonds ook een collectieve waardeoverdracht.

Alle reguliere pensioenadministrateurs (zoals Achmea, Appel, etc.) gaan, in het kader van de nieuwe pensioenwet, wel DC uitvoeren maar bieden zelf beleggen niet aan. De behoefte onder de meeste pensioenfondsen om zelf beleggen aan te bieden aan hun deelnemers, is zeer beperkt en daarnaast verzwaart het ook de zorgplicht, waarop de AFM toezicht houdt.

Bij een aantal pensioenverzekeraars wordt zelf beleggen wel aangeboden, maar daarbij kun je dan niet beleggen in Robeco fondsen. Tenslotte is het ook de sterke wens van sociale partners en bestuur om de huidige regeling (basisregeling en bruto DC-regeling) in te varen in de nieuwe flexibele regeling onder de nieuwe pensioenwet. Hiermee worden de huidige buffers in het fonds evenwichtig over alle deelnemers verdeeld .

Appel gaat medio 2024 de administratie van de bruto DC-regeling overnemen van AAPS. Alle deelnemers die nog zelf beleggen hebben persoonlijk bericht gehad met het verzoek om tijdig hun portefeuille om te zetten naar een lifecycle die past bij hun risicohouding. Bij de transitie naar Appel, is het de bedoeling dat de lifecycles ongewijzigd over gaan.

Er zijn 4 lifecycles (defensief, neutraal, offensief en variabel). De term ‘variabel’ wordt gebruikt omdat een deelnemer hiermee kan voorsorteren op doorbeleggen wanneer zijn/haar pensioen eenmaal is ingegaan. Dit is de meest offensieve variant.

Om de juiste keuze te maken voor je lifecycle bevelen we aan dat je op het portaal van ABN AMRO de vragenlijst invult die je risicoprofiel bepaalt en daarmee ook de lifecycle die daarbij past.

Als je zelf een keuze wil maken helpt het wanneer je weet hoe in de lifecycles belegd wordt en in welke beleggingsfondsen. Die lifecycles tref je hier aan. Je kunt daar zien dat we in zes Robeco fondsen beleggen en in een extern fonds.

Waarschijnlijk wel. Maar niet in beleggingsfondsen van Robeco. Nadat de keuze van de werkgever voor de uitvoerder van de netto regeling bekend is worden de betreffende deelnemers geïnformeerd.

De kosten van de wijzigingen komen voor rekening van het pensioenfonds.

De voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe stelsel gaan gewoon door. Uiteindelijk willen we de basisregeling en de bruto DC-regeling ‘invaren’ in de nieuwe flexibele regeling in 2026.

Bij een collectieve waardeoverdracht (CWO) worden pensioenen overgedragen naar een andere uitvoerder of naar een andere regeling (in dit laatste geval is het een interne collectieve waardeoverdracht: ICWO).

  • Voor de CWO van de netto regeling moet het bestuur advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds en moet de Raad van Toezicht van het pensioenfonds instemmen. Daarnaast moet ook DNB haar goedkeuring verlenen
  • Voor de ICWO van de prepensioenregeling moet het bestuur advies vragen aan het Verantwoordingsorgaan. Daarnaast moet ook DNB haar goedkeuring verlenen.

De CWO en ICWO worden dus zorgvuldig voorbereid qua besluitvorming en deelnemers ontvangen persoonlijk bericht met uitgebreide informatie over wat de CWO en/of ICWO voor hen betekent.

Bezwaar maken tegen een CWO of ICWO is wettelijk toegestaan. In de brief die deelnemers ontvangen staan de bezwaarprocedure en tijdslijnen helder toegelicht.

Ja, de flexibiliseringsmogelijkheden van de bruto DC-regeling (zoals vervroegen en een hoog-laag pensioen) zijn ook van toepassing op de kapitalen die over worden gedragen vanuit de prepensioenregeling. Een tijdelijke pensioenuitkering (zoals prepensioen) is niet meer mogelijk.

Als je een reeds ingegane bruto pensioenuitkering hebt, dan verandert er voorlopig niets. Pas wanneer er ingevaren wordt in de nieuwe flexibele regeling (beoogd in 2026), zijn er wijzigingen. Daarover kunnen we nu nog niet communiceren.

Als je een netto ingegaan pensioen hebt, dan ontvang je persoonlijk bericht van ons als er wat gaat wijzigen.

Als je een ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen hebt, dan ontvang je persoonlijk bericht. Omdat de werkgever sinds 1 januari de verzekering van arbeidsongeschiktheid heeft ondergebracht bij verzekeraar Nationale-Nederlanden, worden ook de ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen via een CWO overgedragen aan Nationale-Nederlanden.

Heb je premievrijstelling voor de opbouw van je pensioen omdat je arbeidsongeschikt bent? Dan verandert er voor de opbouw in de basisregeling, tot de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, niets. Ontvang je als arbeidsongeschikte deelnemer een premie voor pensioenopbouw voor je aanvullende regeling? Dan ontvang je persoonlijk bericht over wat hiervoor verandert.

Deelnemers die op korte termijn met pensioen gaan, ontvangen persoonlijk bericht zodat zij op de hoogte zijn van de impact wanneer zij, voor of na de aanpassingen in de diverse DC-regelingen, hun pensioen laten ingaan.

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert