Logo

"Veel voorkomende afkortingen bij pensioenen verklaard"

Afkortingenlijst

Met dank aan SPO Perform.

A
ABTN Actuariële en Bedrijfstechnische Nota
ACM Autoriteit Consument & Markt
ADV Arbeidsduurverkorting
AFM Autoriteit Financiële Markten
AG Actuarieel Genootschap
AI Actuarieel Instituut
ALM Asset Liability Management
Anw Algemene nabestaandenwet
AO Arbeidsongeschiktheid
AOP Arbeidsongeschiktheidspensioen
AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
APF Algemeen Pensioenfonds
API Algemene Pensioeninstelling
Awgb Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet

 

B
BO Belanghebbendenorgaan
BP Beschikbare Premieregeling
Bpf Bedrijfstakpensioenfonds
BPP Bijzonder Partnerpensioen
Bpr Beroepspensioenregeling
BV Besloten Vennootschap
BW Burgerlijk Wetboek

 

C
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CAPM Capital Asset Pricing Model
CBL Commissie Beleggingen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDC Collectief Defined Contribution
CFA Chartered Financial Analyst
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CTA Commodity Trading Advisor
CW Contante waarde
CWI Centrum voor Werk en Inkomen

 

D
DB Defined Benefit
DC Defined Contribution
DG Dekkingsgraad
DNB De Nederlandsche Bank
DR Deelnemersraad
Dtf Deeltijdfactor

 

E
ECB Europese Centrale Bank
EEG Europese Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschap
EL Eindloon
ETF Exchange Traded Fund
EU Europese Unie

 

F
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FPP Fiduciair Platform PMT
FTK Financieel toetsingskader
FVP Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

 

G
GBM/V Gehele Bevolking Mannen/Vrouwen
GIF Great Intellectual Fraud
GP General Partnership

 

H
HR Hoge Raad

 

I
IORP Institution for Occupational Retirement Provision (IORPrichtlijn)
IP Invaliditeitspensioen
IRM Integraal Risicomanagement
IRR Internal Rate of Return
IVA Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IW Invaliditeitswet

 

K
KPI Key Performance Indicator

 

L
LAU Loonaanvullingsuitkering (WGA)
LBO Leveraged buy-out
LGU Loongerelateerde uitkering (WGA)
LOA Leven, Overlijden en Arbeidsongeschiktheid
LOP Levenslang ouderdomspensioen

 

M
MHP Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
MKB Midden- en Kleinbedrijven
ML Middelloon
MVB Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 

N
nFTK nieuw Financieel Toetsingskader
NP Nabestaandenpensioen
NV Naamloze Vennootschap

 

O
OG Onroerend goed
OP Ouderdomspensioen
OPF Ondernemingspensioenfonds
OR Ondernemingsraad

 

P
PF Pensioenfederatie
PFG Pension Fund Governance
PG Pensioengrondslag
PP Partnerpensioen
PPI Premiepensioeninstelling
PSW Pensioen- en spaarfondsenwet
PVK Pensioen- & verzekeringskamer
PW Pensioenwet

 

R
RTS Rentetermijnstructuur
RvT Raad van Toezicht

 

N
nFTK nieuw Financieel Toetsingskader
NP Nabestaandenpensioen
NV Naamloze Vennootschap

 

S
SER Sociaal Economische Raad
SLA Service Level Agreement
STvdA Stichting van de Arbeid
SV Sociale Verzekeringen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVR Sociale Verzekeringsraad
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

T
TAA Tactische Assetallocatie
TNP Tijdelijk nabestaandenpensioen
TOP Tijdelijk ouderdomspensioen
TV Technische voorzieningen
TW Toeslagenwet

 

U
UCLA University of California, Los Angeles
UFR Ultimate Forward Rate
UPO Uniform Pensioenoverzicht
UvB Unie van Beroepspensioenfondsen
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

V
VB Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
Verbond Verbond Verbond van Verzekeraars in Nederland
VEV Vereist Eigen Vermogen
VO Verantwoordingsorgaan
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
VPB Vennootschapsbelasting
VPL VUT, Prepensioen en Levensloop
VPV Voorziening pensioenverplichtingen
VT Vakantietoeslag
VUT Vervroegde uittredingsregeling
VVU Vervolguitkering (WGA)
VVV Voorziening verzekeringsverplichtingen

 

W
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Bpf 2000 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
Wet CAO Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten
Wet IB Wet Inkomstenbelasting
Wet LB 1964 Wet op de Loonbelasting 1964
Wet VPS Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wft Wet op het financieel toezicht
WG Werkgever
WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGB Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
WGB m/v Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
WGBL Wet gelijke behandeling naar leeftijd
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WMK Wet op de medische keuringen
WN Werknemer
WO Waardeoverdracht
WTV Wet toezicht verzekeringsbedrijf
Wulbz Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
Wvb Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wvbp Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Wvlz Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Wvps Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand
WzP Wezenpensioen

 

Z
ZFW Ziekenfondswet
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet

            
ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert