Logo

"Veel voorkomende afkortingen bij pensioenen verklaard"

Afkortingenlijst

Met dank aan SPO Perform.

A
ABTN Actuariële en Bedrijfstechnische Nota
ACM Autoriteit Consument & Markt
ADV Arbeidsduurverkorting
AFM Autoriteit Financiële Markten
AG Actuarieel Genootschap
AI Actuarieel Instituut
ALM Asset Liability Management
Anw Algemene nabestaandenwet
AO Arbeidsongeschiktheid
AOP Arbeidsongeschiktheidspensioen
AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering
AOW Algemene Ouderdomswet
APF Algemeen Pensioenfonds
API Algemene Pensioeninstelling
Awgb Algemene Wet Gelijke Behandeling
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet

 

B
BO Belanghebbendenorgaan
BP Beschikbare Premieregeling
Bpf Bedrijfstakpensioenfonds
BPP Bijzonder Partnerpensioen
Bpr Beroepspensioenregeling
BV Besloten Vennootschap
BW Burgerlijk Wetboek

 

C
Cao Collectieve arbeidsovereenkomst
CAPM Capital Asset Pricing Model
CBL Commissie Beleggingen
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDC Collectief Defined Contribution
CFA Chartered Financial Analyst
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
CTA Commodity Trading Advisor
CW Contante waarde
CWI Centrum voor Werk en Inkomen

 

D
DB Defined Benefit
DC Defined Contribution
DG Dekkingsgraad
DNB De Nederlandsche Bank
DR Deelnemersraad
Dtf Deeltijdfactor

 

E
ECB Europese Centrale Bank
EEG Europese Economische Gemeenschap
EG Europese Gemeenschap
EL Eindloon
ETF Exchange Traded Fund
EU Europese Unie

 

F
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FPP Fiduciair Platform PMT
FTK Financieel toetsingskader
FVP Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

 

G
GBM/V Gehele Bevolking Mannen/Vrouwen
GIF Great Intellectual Fraud
GP General Partnership

 

H
HR Hoge Raad

 

I
IORP Institution for Occupational Retirement Provision (IORPrichtlijn)
IP Invaliditeitspensioen
IRM Integraal Risicomanagement
IRR Internal Rate of Return
IVA Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
IW Invaliditeitswet

 

K
KPI Key Performance Indicator

 

L
LAU Loonaanvullingsuitkering (WGA)
LBO Leveraged buy-out
LGU Loongerelateerde uitkering (WGA)
LOA Leven, Overlijden en Arbeidsongeschiktheid
LOP Levenslang ouderdomspensioen

 

M
MHP Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
MKB Midden- en Kleinbedrijven
ML Middelloon
MVB Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

 

N
nFTK nieuw Financieel Toetsingskader
NP Nabestaandenpensioen
NV Naamloze Vennootschap

 

O
OG Onroerend goed
OP Ouderdomspensioen
OPF Ondernemingspensioenfonds
OR Ondernemingsraad

 

P
PF Pensioenfederatie
PFG Pension Fund Governance
PG Pensioengrondslag
PP Partnerpensioen
PPI Premiepensioeninstelling
PSW Pensioen- en spaarfondsenwet
PVK Pensioen- & verzekeringskamer
PW Pensioenwet

 

R
RTS Rentetermijnstructuur
RvT Raad van Toezicht

 

N
nFTK nieuw Financieel Toetsingskader
NP Nabestaandenpensioen
NV Naamloze Vennootschap

 

S
SER Sociaal Economische Raad
SLA Service Level Agreement
STvdA Stichting van de Arbeid
SV Sociale Verzekeringen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVR Sociale Verzekeringsraad
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

T
TAA Tactische Assetallocatie
TNP Tijdelijk nabestaandenpensioen
TOP Tijdelijk ouderdomspensioen
TV Technische voorzieningen
TW Toeslagenwet

 

U
UCLA University of California, Los Angeles
UFR Ultimate Forward Rate
UPO Uniform Pensioenoverzicht
UvB Unie van Beroepspensioenfondsen
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 

V
VB Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
Verbond Verbond Verbond van Verzekeraars in Nederland
VEV Vereist Eigen Vermogen
VO Verantwoordingsorgaan
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
VPB Vennootschapsbelasting
VPL VUT, Prepensioen en Levensloop
VPV Voorziening pensioenverplichtingen
VT Vakantietoeslag
VUT Vervroegde uittredingsregeling
VVU Vervolguitkering (WGA)
VVV Voorziening verzekeringsverplichtingen

 

W
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet Bpf 2000 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
Wet CAO Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten
Wet IB Wet Inkomstenbelasting
Wet LB 1964 Wet op de Loonbelasting 1964
Wet VPS Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wft Wet op het financieel toezicht
WG Werkgever
WGA Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WGB Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
WGB m/v Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen
WGBL Wet gelijke behandeling naar leeftijd
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WMK Wet op de medische keuringen
WN Werknemer
WO Waardeoverdracht
WTV Wet toezicht verzekeringsbedrijf
Wulbz Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
Wvb Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wvbp Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Wvlz Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
Wvps Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
WW Werkloosheidswet
WWB Wet werk en bijstand
WzP Wezenpensioen

 

Z
ZFW Ziekenfondswet
ZVW Zorgverzekeringswet
ZW Ziektewet

DC

DC staat voor defined contribution (beschikbarepremieregeling). Bij een DC-regeling betaalt de werkgever een vooraf vastgestelde premie, bepaald door een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris min AOW-inbouw). De lijst met premies noemen we een premiestaffel.

De beschikbare premie wordt, na aftrek van kosten, belegd in een individueel beleggingspotje. Dit gebeurt met een gekozen Life Cycle. Aan de beleggingsrendementen worden nog wel de kosten voor het beheer van de beleggingen onttrokken.

De inleg van de beschikbare premies en de behaalde beleggingsrendementen zorgen voor een kapitaal op pensioendatum. Dit kapitaal moet je gebruiken voor de aankoop van een levenslang ouderdomspensioen. Eventueel in combinatie met een partnerpensioen. Het is mogelijk om met het verkregen kapitaal pensioen aan te kopen bij een andere verzekeraar. Het hoeft niet bij die van  de pensioenuitvoerder. Dit heet ‘pensioenshoppen’. De hoogte van het pensioen dat je uitgekeerd krijgt, is afhankelijk van de op de pensioendatum geldende rentestand en levensverwachting. Is de rente hoog kan je meer pensioen inkopen. Is de rente laag, dan zal ook het in te kopen pensioen lager zijn.

Voor het omzetten van een pensioenkapitaal in een ouderdomspensioen gebruiken we factoren die op maandbasis geactualiseerd worden. Deze zijn namelijk afhankelijk van de actuele rentestand. Voor de bruto aanvullende DC regeling geldt dat de inkoopfactoren maandelijks berekend worden op basis van de rente van de maand voorafgaande aan de maand waarin de mutatie plaatsvindt. Er wordt GEEN rekening een solvabiliteitsopslag. Dat is voordelig voor deelnemers.

Voor de netto aanvullende DC regeling geldt dat de inkoopfactoren maandelijks berekend worden op basis van de van de rente van de maand voorafgaande aan de maand waarin de mutatie plaatsvindt. Er wordt WEL rekening gehouden bij inkoop met een solvabiliteitsopslag. Dit is wettelijk verplicht. Dus hoe hoger de dekkingsgraad van de basisregeling is, hoe hoger ook de opslag voor solvabiliteit is.

De actuele factoren kun je opvragen door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

Pensioenregelingen

De Pensioenwet onderscheidt verschillende soorten pensioenregelingen:

 • De uitkeringsovereenkomst
  Een overeenkomst tussen de deelnemer en de werkgever, waarbij deze laatste een pensioenuitkering op pensioendatum toezegt, meestal gebaseerd op het middelloon.
 • De kapitaalovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • De premieovereenkomst
  Een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de pensioendatum wordt omgezet in een vaste of variabele pensioenuitkering.
 • Hybride regelingen
  Een regeling met kenmerken van zowel een uitkerings- als een kapitaal- c.q. premieovereenkomst. De Pensioenwet eist dat als een werkgever die een dergelijke tussenvariant als pensioenregeling aanbiedt, het karakter van pensioensysteem expliciet benoemd wordt in de pensioenovereenkomst.

 

De regelingen bij Pensioenfonds Robeco

Pensioenfonds Robeco kent drie regelingen die samen  een zogenaamde hybride regeling vormen. Je bouwt dus pensioen op en je kunt ook nog een kapitaal opbouwen waarmee je op pensioendatum een levenslang pensioen aankoopt.

Afhankelijk van de hoogte van je salaris kun je meedoen aan deze bruto en/of netto beschikbarepremieregeling.

 

Prepensioenregeling

Mogelijk heeft u een prepensioenregling bij Pensioenfonds Robeco.  Deze regeling is een beschikbarepremieregeling, In het verleden heeft u door middel van premies een prepensioenkapitaal opgebouwd. Dit kapitaal is belegd.

U kunt deze regeling terugvinden door in te loggen op uw UOP-rekening via mijnportaal.abnamropensionservices.nl

Standaard wordt dit prepensioenkapitaal omgezet in een tijdelijk ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt tussen 63-jarige en 65-jarige leeftijd. Een half jaar voor 63-jarige leeftijd krijgt u een brief met toelichting over uw prepensioenregeling.

Voordat de eerste uitkering van prepensioen is ingegaan, heeft u de vrijheid om af te wijken van deze standaard door:

 • De uitkering aan te laten sluiten op uw AOW-leeftijd
 • De uitkering uit te smeren over maximaal 5 jaar voor uw AOW-leeftijd
 • Het prepensioenkapitaal toe te voegen aan het levenslange ouderdomspensioen en daaraan gekoppeld partnerpensioen dat u opgebouwd heeft bij Pensioenfonds Robeco

Wilt u de ingangsdatum van uw prepensioen uitstellen tot na 63-jarige leeftijd, dan is dat om fiscale redenen alleen mogelijk als u werkzaam blijft tot de uitgestelde ingangsdatum van uw prepensioen.

Gaat u aansluitend aan uw dienstverband met Robeco met prepensioen? Tijdens de periode van uw prepensioen betaalt Robeco uw pensioenpremie in de basisregeling van het pensioenfonds.

Meer specifieke informatie kunt u vinden in het pensioenreglement.

Wezenpensioen

Ben je in dienst bij Robeco en kom je te overlijden? Dan heeft elk van je kinderen recht op een wezenpensioen van Pensioenfonds Robeco. Het wezenpensioen eindigt in de maand dat het kind 27 wordt. De uitkering per kind is 20% van het partnerpensioen. De wezenuitkering wordt verdubbeld als beide ouders zijn overleden.

Alle eigen, geadopteerde en pleegkinderen beneden de 27 vallen in principe onder de dekking van wezenpensioen.

Let op: Het is niet noodzakelijk de geboorte van een kind door te geven of te vermelden dat je vanwege een andere relatie kinderen tot je huishouden moet/mag rekenen. Wanneer je komt te overlijden, wordt de situatie bekeken en conform het reglement afgehandeld.

Franchise

Ieder jaar bouw je pensioen op over het salaris dat je in dat jaar verdient. Omdat je vanaf je 67e ook een AOW-uitkering ontvangt, bouw je over een deel van je salaris geen pensioen op. Dit gedeelte heet de ‘franchise’. Binnen de basisregeling bedraagt de franchise in 2023 €16.322. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van het salaris waarover je pensioen opbouwt.

Pensioen uitruilen

Je kunt bij pensionering je eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen in te ruilen voor extra ouderdomspensioen. Je kunt dit hogere pensioen vervolgens weer gebruiken om eerder te stoppen met werken. Voor het inruilen van partnerpensioen heb je toestemming van je partner nodig. Andersom kan ook. Je kunt een deel van je ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen, mits na de uitruil het partnerpensioen niet meer is dan 70% van het ouderdomspensioen.

Dit laatste kan zinvol zijn wanneer je bijvoorbeeld na een scheiding een nieuwe partner hebt. Voor deze nieuwe partner kan het opgebouwde partnerpensioen verhoudingsgewijs laag zijn, omdat een deel van het partnerpensioen ‘bijzonder partnerpensioen’ is geworden waar je ex-partner recht op heeft. Lees meer >

In de excedentregeling heb je een vergelijkbare keuzemogelijkheid. Bij pensionering kun je ervoor kiezen het opgebouwde kapitaal te gebruiken voor de aankoop van alleen ouderdomspensioen of ouderdoms- én partnerpensioen. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om uit te ruilen? Geef dit dan 6 maanden voor je gewenste pensioendatum aan, door een e-mail te sturen naar robecopensioen@achmea.nl.

Een indicatie van de effecten van uitruil:

 • Uitruil van het volledige partnerpensioen naar ouderdomspensioen dat ingaat op 67-jarige leeftijd, levert ongeveer 30% meer ouderdomspensioen op (factoren 2021).
 • Uitruil van € 100 ouderdomspensioen levert op leeftijd 67 ongeveer € 325 extra partnerpensioen op. Het partnerpensioen mag niet meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen. Het uitruilen van ouderdomspensioen naar een hoger partnerpensioen kan bijvoorbeeld interessant zijn als je gescheiden bent en een nieuwe partner hebt. Het reguliere partnerpensioen is dan lager omdat je ex-partner recht heeft op een bijzonder partnerpensioen.

Hoger pensioen

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt, zie je de hoogte van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Robeco. Wil je weten hoe hoog je te bereiken pensioen is? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Er zijn verschillende manieren om de hoogte van je pensioen te beïnvloeden:

 1. Spaar vrijwillig bij. Als je variabele beloning ontvangt, kun je zelf een aanvullende storting doen op je UOP-rekening.
 2. Neem je deel aan de excedentregeling? Kies er dan ieder jaar voor om zoveel mogelijk van de door Robeco beschikbaar gestelde UOP-premie op de UOP-rekening te storten.
 3. Heb je geen partner? Ruil dan het opgebouwde partnerpensioen uit voor extra ouderdomspensioen.
 4. Vul indien nodig het pensioen aan met eigen middelen binnen de derde pijler via een bank of verzekeraar.

 

 

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Jaarlijks staat in het digitaal portaal een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van het pensioenfonds voor je klaar. Dit overzicht geeft je in één oogopslag een beeld van je pensioensituatie. Je ziet het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Je vindt een UPO per type regeling waaraan je deelneemt. In ieder geval dus een UPO voor de basisregeling waaraan je deelneemt en mogelijk ook een UPO voor de bruto en/of de netto excedentregeling, als je salaris boven het einde van schaal 100 ligt.

Het UPO is door verzekeraars en pensioenfondsen ontworpen. Alle pensioenuitvoerders gebruiken dit overzicht. Daardoor kun je verschillende overzichten eenvoudig vergelijken en de bedragen bij elkaar optellen. Zo krijg je beter inzicht in je totale inkomen na je pensionering en bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast kun je zien waar je eventuele partner recht op heeft als jij komt te overlijden.

 

Pensioenplanning

Via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien:

 • wat de omvang is van jouw totale pensioen;
 • wat er met jouw pensioen gebeurt als je eerder stopt met werken;
 • wat jouw nabestaanden ontvangen als jij overlijdt;
 • wat er gebeurt met jouw pensioen als je werkloos wordt of uit dienst gaat.

Wil je andere berekeningen zien? Log dan in op het digitaal portaal.

 

Contact

Heb je vragen over je UPO? Lees dan eerst de toelichting. Heb je daarna nog vragen? Mail ze dan naar robecopensioen@achmea.nl. Bij Achmea kun je ook terecht voor het opvragen van een duplicaat.

 

Uit dienst

Wanneer je uit dienst gaat bij Robeco, ontvang je een opgave van je pensioenaanspraken bij Robeco. Daarna ontvang je elk jaar een overzicht, tenzij je alle aanspraken hebt overgedragen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever.

 

Toeslag (indexatie)

Als prijzen stijgen wordt je geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag iets minder kopen dan in het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Pensioenfondsen proberen daarom je opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen door een toeslag te verlenen. Dit wordt ook wel ‘indexeren’ genoemd. Dat wil zeggen dat we het pensioen jaarlijks laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Het pensioen wordt daardoor welvaartsvast. Pensioenfonds Robeco doet dit uitsluitend voor pensioen dat je opbouwt in de basisregeling. Als je eenmaal met pensioen bent, probeert Pensioenfonds Robeco je pensioen te laten meegroeien met de prijzen.

Tot jouw pensioendatum verlenen we geen toeslag aan het pensioenkapitaal dat je opbouwt in een van de excedentregelingen. Heb je dit kapitaal op je pensioendatum gebruikt om ouderdomspensioen en partnerpensioen aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco? Dan komen deze pensioenen vanaf dat moment in aanmerking voor toeslagen op basis van de prijsinflatie.

Het lukt niet altijd de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan Pensioenfonds Robeco misschien geen of geen volledige toeslag verlenen. Je pensioen neemt dan niet toe of neemt minder toe. Als het later financieel meezit, kunnen we de opgelopen achterstand misschien geheel of gedeeltelijk inlopen door je pensioen met een extra toeslag te verhogen.

Pensioen in het algemeen

Je bouwt in Nederland drie ‘soorten’ pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Informatie over de AOW krijg je bij de Sociale Verzekeringsbank.
 2. Pensioen bij Pensioenfonds Robeco. Je bouwt dit pensioen op via Robeco.
 3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 

1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dat pensioen op in 50 jaar, maar alleen als je in Nederland woont en/of werkt. Vanaf welke leeftijd je AOW krijgt, hangt van je geboortedatum af. Als de levensverwachting toeneemt, zal de AOW-leeftijd in de komende jaren stijgen. De hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Bovendien worden de AOW-bedragen elk jaar aangepast. Klik hier voor meer Informatie over de AOW en je AOW-leeftijd.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

 

2. Het pensioen dat je via je werk opbouwt

Hoeveel pensioen je opbouwt bij Pensioenfonds Robeco zie je op je Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s). We sturen je deze overzichten ieder jaar toe. Je krijgt aparte UPO’s voor je pensioenopbouw in:

 • de basisregeling
 • de bruto excedentregeling
 • de netto excedentregeling

Wil je een totaaloverzicht, inclusief je AOW en de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 

3. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt

Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via Robeco. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Bijvoorbeeld:

 • je gaat banksparen
 • je sluit een verzekering af zoals een lijfrente
 • je bouwt extra pensioen op in de regeling van Pensioenfonds Robeco.

Of je voor een van deze mogelijkheden kiest, hangt af van jouw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen om een besluit te nemen. Je kunt ook de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud raadplegen.

Pensioen 1-2-3

In de Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Elk pensioenfonds heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt je op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar ook bij MijnPensioen. Je logt in met uw DigiD.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen

 • Laag 1: jouw pensioenregeling in het kort.
 • Laag 2: meer informatie over alle onderwerpen.
 • Laag 3: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

De Pensioen 1-2-3 van Pensioenfonds Robeco vind je hier.

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen van de overheid. Iedereen die de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft hier recht op. Je ontvangt het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf de dag dat je de AOW-leeftijd hebt. Het maakt niet uit in welk land je dan woont.

ANW en ANW-hiaatregeling

Anw
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een wettelijke basisvoorziening voor uw nabestaanden als u komt te overlijden. Het hangt van de leeftijd, de gezinssituatie en het inkomen van de nabestaande af of hij of zij wel of niet in aanmerking komt voor de Anw.

De Anw loopt tot de nabestaande de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of een samenlevingsverband aangaat. Vanaf het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de nabestaande een AOW-uitkering.

Anw-hiaatuitkering
Sinds de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), is de nabestaandenuitkering drastisch ingeperkt. Mocht je overlijden, dan heeft je partner alleen recht op een uitkering wanneer hij/zij:

 • geboren is vóór 1950 of;
 • een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar of;
 • tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is.

Ook is de Anw-uitkering afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Heeft jouw partner een eigen inkomen, dan wordt deze op de nabestaandenuitkering in mindering gebracht.

Anw-hiaatverzekering
Om het inkomensverlies bij overlijden op te vangen, wordt voor alle medewerkers van Robeco standaard een Anw-hiaatverzekering afgesloten.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert