Logo

Interview Rein Godding over indexatie, inflatie en invaren

We spraken met de directeur van Pensioenfonds Robeco, Rein Godding, over indexatie, inflatie en invaren in het nieuwe pensioenstelsel.

Rein Godding

Dit jaar heeft het pensioenfonds een historisch hoge indexatie van 10% toegekend. Kun je wat vertellen over de achtergrond van dit bestuursbesluit?

Het bestuur van het pensioenfonds streeft ernaar om de opgebouwde en reeds ingegane pensioenen voor alle deelnemers jaarlijks te indexeren zodat de koopdracht behouden blijft. Voor het toekennen van deze indexatie (formeel ‘toeslagen’ genoemd) heeft het bestuur in het verleden beleid opgesteld, waarbij er een afhankelijkheid is van de verwachte inflatie en de financiële positie van het pensioenfonds. Dit jaar kon de historisch hoge inflatie van 10% volledig gecompenseerd worden, door de goede financiële positie van het pensioenfonds. We kijken daarbij naar het niet geschoonde CBS-consumentenprijsindex voor alle huishoudens, gemiddeld over 12 maanden.

 

Zijn in het verleden ook altijd de pensioenen volledig geïndexeerd?

Nee, niet in alle jaren hebben we volledig kunnen indexeren. We houden voor alle deelnemers sinds 2009 individueel de hoogte bij van de gemiste indexatie. Als de dekkingsgraad van het pensioenfonds hoog genoeg is, dan kan er een zogenaamde inhaalindexatie gegeven worden. In het verleden is dat 1 keer gebeurd in 2019. Dat betrof een geringe extra toeslag.

 

De dekkingsgraad is nu ongeveer 150%. Waarom wordt er geen inhaalindexatie toegepast?

Dat heeft meerdere redenen. Het bestuur heeft in 2016 het toeslagenbeleid aangepast, naar aanleiding van destijds nieuwe wet- en regelgeving van het jaar daarvoor. In 2015 is namelijk de financieringsregeling gewijzigd en werd het nieuw financieel toetsingskader geïntroduceerd (FTK). De werkgever heeft toen een extra storting gedaan van EUR 50 miljoen. Het bestuur heeft toen een studie uitgevoerd hoe het beste omgegaan kon worden met inhaalindexatie in relatie tot het risico op korten en de mogelijkheid om in de toekomst te kunnen blijven indexeren. Uiteindelijk is besloten dat het bestuur pas inhaalindexatie toe kan kennen als de beleidsdekkingsgraad 10%-punten hoger is dan de dekkingsgraad waarbij een volledige reguliere indexatie toegekend kan worden.

 

Ligt de grens waarop volledig geïndexeerd kan worden vast?

Nee, dat is niet het geval. Het pensioenfonds mag volgens  de wet alleen indexaties toekennen wanneer deze toekomstbestendig gegeven kunnen worden. We houden dus rekening met toekomstige inflatieverwachtingen. Nu de inflatie hoog is, ligt de grens waarboven we volledig kunnen indexeren dus ook hoger. Eind vorig  jaar was deze grens bij een dekkingsgraad van ca. 142%, o.a. door de hoge inflatie. Overigens heeft het bestuur vorig jaar besloten voortaan qua verwachtingen voor inflatie aan te sluiten bij het ingroeipad dat DNB publiceert voor de verwachte inflatie. Dat is volgens het bestuur een marktconforme maatstaf. Voorheen gebruikte het bestuur de werkelijk inflatie in enig jaar als projectiecijfer voor de berekening van de toekomstbestendigheid. Zonder deze recente aanpassing zou bij hoge inflaties (zoals nu) minder geïndexeerd kunnen worden. Dat is niet de bedoeling.

 

Andere pensioenfondsen hebben in 2022 nog hogere indexaties toegekend dan Pensioenfonds Robeco, terwijl hun dekkingsgraad lager is. Hoe kan dat?

Vorig jaar heeft de wet de mogelijkheden voor indexatie verruimd. Fondsen die de intentie hebben om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel, mochten al bij een lagere dekkingsgraad indexeren, mits ze daarbij konden aantonen dat dit evenwichtig is. Veel fondsen hadden overigens ook al heel lang niet meer geïndexeerd. Het bestuur van Pensioenfonds Robeco vindt het te vroeg om nu al een voorschot te nemen op invaren. Invaren is het herverdelen van de algemene buffer naar individuele deelnemers. Dat moet evenwichtig gebeuren, waarbij ook verzwaard adviesrecht voor het Verantwoordingsorgaan geldt en instemmingsrecht voor de Raad van Toezicht. Het was te vroeg om daar al een besluit over te nemen. Het bestuur heeft daarom het bestaande (inhaal)indexatiebeleid bestendig toegepast.

 

Wat mogen de deelnemers verder verwachten?

Wij willen duidelijk zijn over ons (inhaal)indexatiebeleid. Op onze website staat dat uitgelegd. We willen ook duidelijk zijn dat er heel veel gaat veranderen. De bestaande regeling waarbij deelnemers een aanspraak hebben wordt in het nieuwe pensioenstelsel een regeling waarbij deelnemers een individueel pensioenkapitaal krijgen. Dat geldt voor zowel de actieve, gewezen als gepensioneerde deelnemers. Dit is grootste wijziging die het Nederlands Pensioenstelsel ooit heeft meegemaakt. Zowel de wetgeving als de invulling van de pensioenregeling staan nog niet vast, waardoor wij ook nog niet in detail kunnen communiceren wat er staat te veranderen. Besluitvorming gaat niet over 1 nacht ijs. We betrekken alle stakeholders zoveel mogelijk en de uiteindelijke keuze voor de regeling en de verdeling van de buffers moet evenwichtig en uitlegbaar zijn. Dat vergt zorgvuldigheid, veel dialoog en goede communicatie. En dus ook geduld. Maar misschien is nog wel het belangrijkste  dat we moeten beseffen dat verandering per definitie inhoudt dat de pensioenregeling niet blijft zoals hij was.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert