Logo

Hoofdlijnen projectplan

Om de invoering van het nieuwe pensioencontract goed te laten verlopen, wordt er door een projectgroep actief gewerkt aan een projectplan met tijdslijnen. Deze tijdslijnen zijn in nauwe samenwerking met de sociale partners bepaald. Beginpunt van het project is immers de vaststelling van de nieuwe pensioenregeling welke door ons fonds moet worden uitgevoerd.

Het is een project is waar veel partijen bij zijn betrokken en ook veel zaken moeten worden uitgezocht. Zowel aan de kant van de werkgever en OR als ook aan de kant van het pensioenfonds is iedereen druk bezig. Voor dat we daadwerkelijk over kunnen gaan naar het nieuwe pensioenstelsel is er ook goedkeuring op ons plan nodig van de toezichthouder DNB.

De belangrijkste mijlpalen op een rijtje.

  • Uitvoering deelnemersonderzoek (Q2-Q3 2023) . Hierin wordt onder meer gevraagd naar de risicopreferentie van deelnemers. Ofwel, hoeveel risico wil de deelnemer nemen met zijn beleggingen. Dit is belangrijke informatie voor de definitieve uitwerking van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid.
  • Hoorrecht Vereniging van Gepensioneerden (Q2-Q3 2023). Hiermee worden de gepensioneerden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen in te brengen bij de sociale partners. En anderszins geeft dit de gelegenheid aan sociale partners hun zienswijze te geven aan de Verenging van Gepensioneerden.
  • Indiening transitieplan bij DNB door sociale partners (1 oktober 2023). Hierin is onder meer de opzet van de nieuwe pensioenregeling opgenomen met berekeningen en toelichting waarom er sprake is van een evenwichtig geheel.
  • Indiening Implementatieplan bij DNB door het fonds (1 januari 2024). Hierin staat onder meer hoe het fonds de overgang naar het nieuwe stelsel op beheerste wijze vorm geeft. Denk hierbij onder andere aan de reeds opgebouwde pensioenaanspraken en rechten.
  • Indiening Communicatieplan bij AFM (1 januari 2024). Hierin staat onder meer welke communicatie er zal zijn voor, tijdens en na de overgang naar het nieuwe stelsel.
  • Overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (1 januari 2025).

De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goed te keuren. Dit goedkeuringsproces kan van invloed zijn op de tijdslijnen. En ook zoals geldt voor elk project, zijn er vele afhankelijkheden waardoor tijdslijnen anders kunnen worden. Het bestuur en werkgever en OR staan voor een beheerst proces waarbij de uitkomst het meest belangrijk is. Tijdlijnen kunnen daardoor veranderen. Vooralsnog gaan wij uit van de hiervoor genoemde.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert