Meer informatie over het pensioenfonds

 

Kerncijfers
Aantal actieve deelnemers 765 (31.12.2017)
Aantal pensioengerechtigden 258 (31.12.2017)
Aantal gewezen deelnemers (slapers) 1654 (31.12.2017)
Indexatie werknemers 0,75% per 01.02.2018
Indexatie pensioengerechtigden & slapers 1,40% per 01.02.2018
Belegd vermogen (basisregeling) € 644 mln. (31.12.2017)
Belegd vermogen (UOP) € 58 mln. (31.12.2017)
Beleidsdekkingsgraad (marktwaarde) 129% (31.12.2017)
Franchise € 14.000 (2019)
Excedentgrens € 83.218 (2019)

 

Beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM). RIAM voert het beleggingsbeleid uit zoals dat door het bestuur is vastgesteld.

 

Strategisch beleggingsbeleid
Aan het beheren van de beleggingen van het pensioenfonds zijn risico’s verbonden. Op strategisch niveau kiest het pensioenfonds voor een risicoprofiel waarin voor 50% in vastrentende waarden wordt belegd en 50% in zakelijke waarden. Daarnaast kiest het fonds ervoor om het renterisico van de verplichtingen strategisch voor 50% af te dekken. Dit beleid past bij het streven naar een waardevast pensioen op lange termijn met aanvaardbare risico’s op de korte termijn.

Het pensioenfonds maakt onderscheid tussen enerzijds het deel van de portefeuille gericht op het afdekken van risico’s in de verplichtingen (de ‘liability hedging portefeuille’) en anderzijds de portefeuille-onderdelen die gericht zijn op het behalen van additioneel rendement om de indexatie-ambities mogelijk te maken (de ‘return portefeuille’).

Return portefeuille: De return portefeuille wordt voor 22% ingevuld met wereldwijde aandelen in ontwikkelde markten met beperkt actief risico ten opzichte van de marktwaarde gewogen index. Verder wordt 10% ingevuld met aandelen uit ontwikkelde markten met een laag risicoprofiel. Er wordt voor 2,5% belegd in actief beheerde aandelen in opkomende markten en voor 2,5% belegd in aandelen in opkomende markten met een laag risicoprofiel. 2,5% wordt belegd in private equity en 2,5% wordt in hedge funds belegd.

Tenslotte wordt 3,8% in bedrijfsobligaties met een hoger kredietrisico belegd en is een allocatie van 3,8% naar obligaties uit opkomende markten opgenomen binnen de return portefeuille.

Liability Matching portefeuille: Binnen de liability matching portefeuille wordt naast de 50% afdekking van het renterisico (wat de kans op onderdekking verkleint) gekozen voor een actief beleggingsbeleid, waarbij een combinatie wordt gemaakt van Europese staats- en bedrijfsobligaties met een beperkt kredietrisico.

 

Verantwoord beleggen
Pensioenfonds Robeco heeft als primaire doelstelling de pensioenregeling van Robeco op een efficiënte en prudente manier uit te voeren. Het bestuur heeft de visie dat verantwoord beleggen bijdraagt aan deze lange-termijndoelstelling en ziet het opnemen van verantwoord beleggen in het beleggingsbeleid als onderdeel van haar fiduciaire verantwoordelijkheid. Het bestuur gelooft dat verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap waarde toevoegt en geeft daarbij de voorkeur aan een geïntegreerde aanpak van verantwoord beleggen over de gehele portefeuille.

Een actieve dialoog met de uitgevers van vermogenstitels waar we in beleggen heeft een belangrijke rol, maar in het uiterste geval kunnen ook uitgevers van vermogenstitels uitgesloten worden.

Het pensioenfonds beoogt op deze wijze voor haar deelnemers bij te dragen aan een beter risico-rendementsprofiel van de beleggingen en de voorwaarden voor een waardevast pensioen op de lange termijn.

 

Indexatie
In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen onder voorwaarden wordt verhoogd. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd.

De ambitie van het bestuur is op lange termijn 90% van de inflatie te compenseren door het verlenen van een toeslag (ook wel indexatie genoemd). Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een streven. Jaarlijks wordt in januari besloten of, en met hoeveel, de pensioenuitkeringen verhoogd worden. Het al dan niet indexeren hangt af van de financiële situatie van het fonds. Hoe we de afgelopen jaren hebben geïndexeerd, vind je op deze pagina .

© 2019 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert