Logo

Pensioen123

Welkom bij Pensioenfonds Robeco. Je neemt verplicht deel aan de pensioenregeling van jouw werkgever Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert of als er iets in je persoonlijke situatie verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Dat soort informatie vind je op de Uniforme Pensioenoverzichten die we je jaarlijks toesturen. Je kunt ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons ESG-beleid.

 

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?

In laag 1 lees je in het kort de belangrijkste informatie over je pensioenregeling. In laag 2 vind je meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Laag 3 bevat juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. Je vindt laag 2 en 3 op deze pagina. Heb je hulp nodig of heb je geen internet? Bel dan Pensioenfonds Robeco, tel. 013 – 462 3591. Of stuur een e-mail naar robecopensioen@achmea.nl.

Laag 1

logo-pensioen123
1
Wat krijg je in onze pensioenregeling?
Ga je met pensioen

Ga je met pensioen? Dan ontvang je vanaf je 67e elke maand ouderdomspensioen.

Je bouwt jaarlijks pensioen op bij Pensioenfonds Robeco. Een deel daarvan bouw je op in de middelloonregeling, ook wel de basisregeling genoemd. Bedraagt jouw vaste brutosalaris inclusief dertiende maand meer dan het einde van schaal 100? (vanaf 1 april 2024: € 87.302). Dan kun je voor het salarisdeel boven deze grens pensioen opbouwen in de bruto aanvullende regeling. Dat is een beschikbarepremieregeling (DC). Is je salaris hoger dan € 138.800 (2024)? Dan kun je over je salarisdeel daarboven pensioen opbouwen in de netto aanvullende regeling.

Je ontvangt je ouderdomspensioen vanaf je 67e. Het wordt maandelijks aan jou uitbetaald, zolang je leeft. Het pensioen van Pensioenfonds Robeco is een aanvulling op de AOW die je van de overheid ontvangt. Jouw AOW-uitkering begint als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Hoeveel pensioen kun je straks verwachten? Dat zie je op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) die we je jaarlijks toesturen. Je ontvangt aparte UPO’s voor je pensioenopbouw in:

 • de basisregeling (middelloon)
 • de bruto aanvullende regeling
 • de netto aanvullende regeling

Je kunt je pensioenopbouw in deze regelingen ook nakijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je bovendien hoeveel AOW je hebt opgebouwd.

laag 2 Lees minder

Kom je te overlijden

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen. Je kinderen krijgen tot hun 27ewezenpensioen.

Pensioenfonds Robeco bouwt in de basisregeling (middelloon), maar ook in de bruto en netto aanvullende regelingen, een partnerpensioen voor je partner op. Voor je kinderen is er een wezenpensioen geregeld. Je partner en kinderen ontvangen deze pensioenen als jij komt te overlijden. Je partner ontvangt het partnerpensioen tot hij of zij zelf overlijdt. Je kinderen krijgen het wezenpensioen tot zij 27 worden. Overlijd jij vóór je pensioendatum en is je partner dan nog geen 67? Dan krijgt je partner aanvullend een tijdelijk pensioen, tot hij of zij 67 wordt.

Hoe hoog is het partner- en wezenpensioen als je overlijdt? Dat kun je nakijken op de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) van de basisregeling en de bruto en netto aanvullende regelingen die we je jaarlijks toesturen. Je kunt het ook checken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Je kunt op je pensioendatum een deel van je ouderdomspensioen uit de basisregeling en de aanvullende regelingen inruilen voor extra partnerpensioen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. Maar als jij komt te overlijden, krijgt je partner een hoger partnerpensioen. Andersom kan ook: je kunt het partnerpensioen, dat je hebt opgebouwd in de basisregeling en de aanvullende  regelingen, geheel of gedeeltelijk inruilen voor extra ouderdomspensioen. Dit mag alleen als je partner toestemming geeft.

Meer weten over deze inruilmogelijkheden?

Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. De Sociale Verzekeringsbank voert deze regeling uit. Er zijn echter strenge voorwaarden aan verbonden. Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V hebben daarom voor al zijn werknemers een ANW-hiaatverzekering geregeld. Als je hier geen prijs op stelt, kun je deze verzekering voor jezelf stopzetten. Je kunt dit regelen via MyWorkday, het HR-systeem van Robeco op het intranet.

laag 2 Lees minder

Ben je arbeidsongeschikt?

Ben je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw door voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je premie betaalt. Verder heb je waarschijnlijk recht op een:

 • WIA-uitkering van het UWV.
 • Aanvullende uitkering op basis van een verzekering van Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. voor je salarisdeel tot de sociale verzekeringsgrens (2024: € 71.628).
 • Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Robeco voor je salaris boven die grens.

Als je arbeidsongeschikt bent, heb je recht op gedeeltelijke of volledige voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je er zelf premie voor hoeft te betalen. Dit geldt voor je pensioenopbouw in de middelloonregeling- én de bruto en netto excedentregelingen. Let op: de premies in de bruto en netto aanvullende regelingen worden echter uitgekeerd als arbeidsongeschiktheidspensioen. Je ontvangt het boven op je arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer weten? Lees hieronder meer, of download de brochure ‘(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt’.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Ben je arbeidsongeschikt? Dan heb je waarschijnlijk recht op een uitkering op grond van de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het UWV betaalt deze uit. Deze uitkering is gebaseerd op je laatste brutosalaris tot de sociale verzekeringsgrens (2023 € 66.956). Hoe hoger je arbeidsongeschiktheidspercentage, des te hoger je WIA-uitkering. Je ontvangt deze uitkering tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.
Bij Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. ben je aanvullend verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering betreft je salaris tot de sociale verzekeringsgrens (2024 € 71.628). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je daardoor recht op een aanvulling op je WIA-uitkering. Deze uitkering wordt aangevuld tot maximaal 70% van je laatste salaris tot de sociale verzekeringsgrens. Je werkgevers houden de premie automatisch in op jouw salaris. Als je deze verzekering niet wilt, moet je dat zelf aangeven via bijvoorbeeld MyWorkday op het intranet van Robeco. De verzekering wordt dan stopgezet.

Is je salaris hoger dan € 71.628? Dan keert Pensioenfonds Robeco ook een arbeidsongeschiktheidspensioen aan je uit. Dit pensioen gaat direct in nadat het UWV je arbeidsongeschikt heeft verklaard. De hoogte van dit pensioen hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je laatstverdiende salaris.

Stelt het UWV na verloop van tijd vast dat je niet meer arbeidsongeschikt bent? Dan krijg je geen uitkering meer van het UWV. In dat geval stopt ook je premievrije pensioenopbouw en je arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Robeco.

Besluit het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage te verlagen? Dan kan dit ertoe leiden dat het UWV jouw WIA-uitkering ook verlaagt. Het naar beneden bijgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage kan verder tot gevolg hebben dat Pensioenfonds Robeco je premievrije pensioenopbouw en je arbeidsongeschiktheidspensioen verlaagt. Wij volgen de besluiten van het UWV.
Heeft het UWV je arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd en ligt het nu tussen 15% en 34%? Dan stopt het UWV je WIA-uitkering. Pensioenfonds Robeco zet je arbeidsongeschiktheidspensioen echter nog gedeeltelijk voort.

Je leest alles over het arbeidsongeschiktheidspensioen in de brochure ‘(Tijdelijk) Arbeidsongeschikt’.

laag 2 Lees minder

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Raadpleeg dan het pensioenreglement. Je kunt dit opvragen bij Pensioenfonds Robeco, tel. 013 – 462 3591.

laag 2 Lees minder

2
Hoe bouw je pensioen op?
Je bouwt op drie 'soorten' pensioen op

Je bouwt op drie ‘soorten’ pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland woont of werkt. Informatie over de AOW krijg je bij de Sociale Verzekeringsbank.

B. Pensioen bij Pensioenfonds Robeco. Je bouwt dit pensioen op via Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V.

C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. Je bouwt dat pensioen op in 50 jaar, maar alleen als je in Nederland woont en/of werkt. Vanaf welke leeftijd je AOW krijgt, hangt van je geboortedatum af. Als de levensverwachting toeneemt, zal de AOW-leeftijd in de komende jaren stijgen. De hoogte van de AOW is niet voor iedereen gelijk. Bovendien worden de AOW-bedragen elk jaar aangepast. Klik hier voor meer Informatie over de AOW en je AOW-leeftijd.

Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
Hoeveel pensioen je opbouwt bij Pensioenfonds Robeco zie je op je Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s). We sturen je deze overzichten ieder jaar toe. Je krijgt aparte UPO’s voor je pensioenopbouw in:
• de middelloonregeling (basisregeling)
• de bruto aanvullende regeling
• de netto aanvullende regeling

Wil je een totaaloverzicht, inclusief je AOW en de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kunt zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Bijvoorbeeld:
• je gaat banksparen
• je sluit een verzekering af zoals een lijfrente
• je bouwt extra pensioen op in de regeling van Pensioenfonds Robeco.

Of je voor een van deze mogelijkheden kiest, hangt af van jouw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan je helpen om een besluit te nemen. Je kunt ook de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud raadplegen.

laag 2 Lees minder

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het uiteindelijke pensioen dat je opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Deze basisregeling geldt voor salaris tot het einde van schaal 100 (2024: € 87.302). Het pensioenfonds belegt je pensioenpremie en heeft een beleid om dat op een maatschappelijk verantwoorde wijze te doen.

Mogelijk ligt jouw salaris boven deze grens. Dan bouw je over het salarisdeel daarboven pensioenkapitaal op in de bruto en/of netto aanvullende regelingen. Dat zijn beschikbarepremieregelingen (DC). Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. stellen hiervoor jaarlijks premie beschikbaar. Je premie wordt belegd op basis van je persoonlijke risicoprofiel. Dat doet Robeco op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Je ontvangt pensioen vanaf je pensioendatum. De hoogte van dat pensioen is gebaseerd op jouw pensioenopbouw in deze drie regelingen. Je blijft pensioen ontvangen zolang je leeft.

Je bouwt pensioen op in de middelloonregeling en wellicht ook in de bruto en netto aanvullende regelingen
Over je salaris tot € 17.545 bouw je geen pensioen op. Dat komt omdat je later AOW van de overheid krijgt. Een deel van je pensioen heb je dus al ‘binnen’. We noemen dat deel de ‘franchise’. In 2024 bedraagt de franchise € 17.545.

Over je salarisdeel (inclusief 13e maand) tussen € 17.545 en het einde van schaal 100 (vanaf 1 april 2024: € 87.302) bouw je pensioen op in de middelloonregeling. Deze regeling wordt ook wel de basisregeling genoemd.

Over het salarisdeel boven schaal 100 (vanaf 1 april 2024: € 87.302) bouw je pensioen op in de bruto aanvullende regeling. Ligt je salaris boven €137.800 (2024)? Dan bouw je over het deel boven die grens pensioen op in de netto aanvullende regeling. Beide aanvullende regelingen zijn beschikbare premieregelingen. Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. stellen voor deze regelingen premie beschikbaar. De hoogte van de premie hangt af van je salaris en je leeftijd.

Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. storten de premie voor de bruto aanvullende regeling op een bruto DC-rekening die Pensioenfonds Robeco voor je heeft geopend. DC betekent Defined Contribution. Voor de netto aanvullende regeling stort ze de premie op een netto DC-rekening. Voordat beide werkgevers premie op je netto DC-rekening storten, houden ze eerst loonbelasting in. Jij bepaalt zelf volgens welke beleggingsmix de premies in beide aanvullende regelingen worden belegd. Wil je je DC-premies niet bij Pensioenfonds Robeco onderbrengen? Dan kun je deze laten toevoegen aan je brutosalaris. Als je hiervoor kiest, kun je dit jaarlijks aangeven bij HR, bijvoorbeeld via MyWorkday op het intranet.

Het ouderdomspensioen dat Pensioenfonds Robeco later aan jou uitkeert is gebaseerd op:

 • je pensioenopbouw in de middelloonregeling plus eventuele indexaties.
 • het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd in de bruto en netto aanvullende regelingen. Dit bedrag wordt op je pensioendatum omgezet in een ouderdomspensioen (en een partnerpensioen). Maar je kunt er ook een uitkering mee aankopen bij een verzekeraar naar keuze.

Meer weten over de bruto en netto aanvullende regelingen?

laag 2 Lees minder

Je pensioenopbouw in de middelloonregeling

Je pensioenopbouw in de middelloonregeling bedraagt in 2024 1,738% van je brutoloon tot het maximum van schaal 100 (vanaf 1 april 2024: € 87.302) minus € 17.545. De beschikbare premie in de bruto en netto aanvullende regelingen (DC) is afhankelijk van je salaris en je leeftijd. Deze premie wordt belegd en vormt op je pensioendatum een pensioenkapitaal dat je kunt toevoegen aan je ouderdomspensioen.

Opbouwpercentage
Je jaarlijkse opbouw in de middelloonregeling (basisregeling) bedraagt in 2023 1,621% van je vaste brutoloon inclusief dertiende maand tussen € 17.545 en € 87.302 (vanaf 1 april 2024).

Je jaarlijkse opbouw in de bruto en netto aanvullende regelingen wordt bepaald door de hoogte van de beschikbare premies. Deze wordt op haar beurt bepaald door jouw leeftijd. Je kunt jouw beschikbare premies nakijken op de website van Pensioenfonds Robeco. Deze premies worden beschikbaar gesteld door Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V.

Rekenvoorbeeld
Stel: je bent 41 jaar en je verdient een vast salaris inclusief dertiende maand van € 140.000. Dan bouw je bij Pensioenfonds Robeco in drie regelingen pensioen op:
• In de middelloonregeling bouw je pensioen op over je salaris tussen € 17.545 (franchise 2024) en € 87.302 (eind schaal 100 vanaf 1 april 2024).
• In de bruto aanvullende regeling bouw je pensioen op over je salaris tussen € 87.302 en € 137.800.
• In de netto aanvullende regeling bouw je pensioen op over je salaris tussen € 137.800 en € 140.000.

Hoeveel pensioen bouw je in totaal op in 2023?

Pensioenopbouw
Pensioenopbouw in de middelloonregeling: 1,738% van (87.302–17.545) = € 1.212,38
Beschikbare premie
Premie in de bruto excedentregeling: 13,3% van (137.800 – 87.302) = € 6.716,23
Premie in de netto excedentregeling: 5,35% van (140.000 – 137.800) = €      117,70

Let op: dit is een eenvoudig voorbeeld. In werkelijkheid verandert jouw pensioenopbouw jaarlijks. Dat komt omdat de franchise jaarlijks verandert. De opbouwpercentages kunnen ook veranderen. Verder blijft jouw salaris ook niet elk jaar gelijk. En ten slotte kun je bijvoorbeeld ook minder gaan werken. Al deze factoren hebben consequenties voor je pensioenopbouw.

laag 2 Lees minder

Jouw premiedeel in de basisregeling

Jouw premiedeel in de basisregeling (middelloon) is maximaal 6,0% van je brutoloon tot het maximum van schaal 100 (vanaf 1 april 2024: € 87.302) min € 17.545. Robeco betaalt de rest van de premie. Je premiedeel staat ook op je loonstrook. Voor de bruto en netto aanvullende regelingen betaal je geen eigen bijdrage. Robeco stelt hiervoor als enige premie beschikbaar.

Je werkgever en jij betalen beiden voor jouw pensioen
Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. en jij betalen allebei mee aan jouw pensioenpremie voor de middelloonregeling. Die premie is in feite de prijs van je pensioen. Jouw premiedeel bedraagt maximaal 6,0% van je pensioengrondslag (brutoloon min franchise).

De totale premie in 2024 is 31%. Daarvan betaal jij 6,0%-punten; Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. betaalt de rest. Op je loonstrook zie je het exacte premiebedrag dat bij jou wordt ingehouden. Het premiedeel van Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V. staat niet op je loonstrook.

Beide werkgevers stellen ook premie beschikbaar voor de bruto en netto aanvullende regelingen. Het premiepercentage is afhankelijk van je leeftijd. Jij betaalt zelf geen premie voor de beide aanvullende regelingen.

laag 2 Lees minder

3
Welke keuzes heb je zelf?
Verander je van baan

Verander je van baan? Dan kun je je eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht
Je beslist zelf of je jouw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wil je alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat je nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat je jouw pensioen wilt meenemen. Wil je jouw pensioen niet meenemen? Dan blijft jouw pensioen bij Pensioenfonds Robeco staan. Wil je hulp bij het maken van jouw keuze? Vraag dan een financieel adviseur.

Stopt jouw pensioenopbouw na 1 januari 2020 en is het aan te kopen pensioen per jaar lager dan € 2? Dan krijg je dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

Meer weten?

laag 2 Lees minder

Je kunt extra pensioen opbouwen.

Je kunt extra pensioen opbouwen.

Extra pensioen opbouwen
Bij Pensioenfonds Robeco kun je vrijwillig extra pensioen opbouwen. Je doet dat dan naast je verplichte pensioenopbouw. Hoeveel je kunt bijstorten hangt af jouw ’fiscale ruimte’. Jouw fiscale ruimte is het verschil tussen het bedrag dat je wettelijk maximaal aan pensioen mag opbouwen en het bedrag dat je daadwerkelijk opbouwt. Je kunt op de intranetsite van Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. (via HR / Compensations & Benefits) zien hoe groot jouw fiscale ruimte is. Je kunt daar ook je aanvullende stortingen regelen.

laag 2 Lees minder

Als je met pensioen gaat

Als je met pensioen gaat, kun je ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen
Als je met pensioen gaat, kun je een deel van je ouderdomspensioen ruilen voor extra partnerpensioen voor je partner. Je kunt hiervoor pensioen gebruiken dat je hebt opgebouwd in de middelloonregeling. Maar je kunt ook kapitaal inzetten dat je hebt opgebouwd in de bruto en netto aanvullende regelingen. Kies je hiervoor? Dan keert Pensioenfonds Robeco een hoger partnerpensioen uit aan je partner als jij komt te overlijden. Vanzelfsprekend wordt jouw ouderdomspensioen lager door jouw keuze. Wil je dit? Een halfjaar voor je pensionering ontvang je een brief waarin je kunt lezen hoe je je keuze kunt doorgeven.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Heb je eenmaal gekozen om wel of niet te ruilen? Dan kan je dit niet meer ongedaan maken. Meer informatie vind je in de brochure ‘Bijna met pensioen’.

laag 2 Lees minder

Als je met pensioen gaat partnerpensioen

Als je met pensioen gaat, kun je (een deel van) het partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen voor jezelf. Je partner moet akkoord gaan.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen
In de middelloonregeling bouw je niet alleen ouderdomspensioen op. Je bouwt ook partnerpensioen op. Je kunt dat partnerpensioen op je pensioendatum inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen doen omdat je geen partner (meer) hebt. Of omdat je partner zelf een goed pensioen heeft.

Op je pensioendatum heb je nog een tweede mogelijkheid om je ouderdomspensioen te verhogen. Namelijk door het opgebouwde kapitaal in de bruto en netto aanvullende regelingen volledig te gebruiken om ouderdomspensioen aan te kopen. Je gebruikt het dan niet om partnerpensioen aan te kopen. Je ouderdomspensioen wordt hierdoor hoger en het partnerpensioen lager.

Weet je van welke mogelijkheid je gebruik wilt maken? Een halfjaar voor je pensionering ontvang je een brief waarin je kunt lezen hoe je je keuze kunt doorgeven. Denk je eraan dat je partner akkoord moet gaan met jouw keuze?

Let op: dit is een eenmalige keuze! Heb je eenmaal gekozen om het partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan kan je dit niet meer ongedaan maken.
Klik hier als je meer wilt weten over dit onderwerp. Je ziet dan onder andere met hoeveel je ouderdomspensioen stijgt door deze uitruil. Je kunt ook de brochure ‘Bijna met pensioen’ lezen.

laag 2 Lees minder

Je mag de beschikbare premies

Je mag de beschikbare premies voor de aanvullende regelingen toevoegen aan je brutoloon.

Premie in de bruto en netto excedentregelingen
Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. stellen premies beschikbaar voor jouw pensioenopbouw in de bruto en netto aanvullende  regelingen. Pensioenfonds Robeco belegt deze premies in een beleggingsmix die past bij je leeftijd. Geef jij de voorkeur aan een andere beleggingsmix? Dan kun je dit aangeven op mijnportaal.abnamropensionservices. Je kunt de premies echter ook laten toevoegen aan je brutosalaris. Wil je dit? Geef dat dan door via MyWorkday (het HR-systeem van Robeco).

laag 2 Lees minder

De vastgestelde pensioenleeftijd is 67

De vastgestelde pensioenleeftijd is 67. Je kunt ook eerder of later met pensioen. Vraag dit tijdig aan.

Pensioen vervroegen
Je kunt je pensioen eerder laten ingaan dan op de standaardleeftijd 67. Dit heeft wel gevolgen: je pensioenopbouw stopt dan ook eerder en je ouderdomspensioen wordt lager. Wil je eerder stoppen, dan moet je dit zes maanden van tevoren aanvragen. Bespreek het ook met je leidinggevende. Overigens kun je je pensioen op z’n vroegst op je 62e laten ingaan. Verder vervroegen mag niet. Verder vervroegen is wel mogelijk als je ook deelneemt aan onze prepensioenregeling. Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden in het pensioenreglement

Je kunt je pensioen ook later laten ingaan dan op de standaardleeftijd 67. Bespreek dit met je leidinggevende. Informatie vind je in de brochure ‘Bijna met pensioen’ of op de website van Pensioenfonds Robeco.

Houd er rekening mee dat je AOW misschien later ingaat dan je vervroegde ouderdomspensioen. Ga naar de website van de Sociale Verzekeringsbank om te checken wanneer jij AOW gaat ontvangen.

laag 2 Lees minder

Je kunt beginnen met een hoger of lager pensioen

Je kunt beginnen met een hoger of lager pensioen. Vraag dit tijdig aan.

Beginnen met een hoger of lager pensioen
Je kunt ervoor kiezen om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. Vanaf dat tweede moment is het ouderdomspensioen lager dan het bedrag op je Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) die we je elk jaar toesturen.

Andersom kan ook. Je kunt eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. In dat geval heb je vanaf het tweede moment een hoger ouderdomspensioen dan op je Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) staat.

Wil je gebruikmaken van een van deze mogelijkheden? Een halfjaar voor je pensioendatum ontvang je een brief waarin je kunt lezen hoe je je keuze kunt doorgeven.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Heb je eenmaal gekozen? Dan kan je het niet meer ongedaan maken.

laag 2 Lees minder

verzekering arbeidsongeschiktheidsuitkering

Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. hebben een verzekering die jou recht geeft op een aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Je kunt deze verzekering stopzetten.

laag 2 Lees minder

opgebouwde kapitaal in de aanvullende regelingen

Als je met pensioen gaat, kun je met het opgebouwde kapitaal in de aanvullende regelingen pensioen aankopen bij Pensioenfonds Robeco. Je kunt er ook een uitkering mee aankopen bij een verzekeraar.

laag 2 Lees minder

Wil je de pensioenregeling vergelijken

Wil je de pensioenregeling vergelijken? Ga dan naar de pensioenvergelijker.

laag 2 Lees minder

4
Hoe zeker is je pensioen in de basisregeling?
De hoogte van je pensioen staat niet vast

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pensioenfonds Robeco heeft namelijk te maken met de volgende factoren:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Als de rente laag is, heeft Pensioenfonds Robeco meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • Beleggingsrendementen kunnen tegenvallen.

Welke risico’s zijn er?
De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een lange periode. Tussen de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die je pensioen bedreigen. Deze risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Levensverwachting
Pensioenfonds Robeco probeert voorbereid te zijn op risico’s die je pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Een voorbeeld is de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging blijkt groter dan waarmee we rekening hebben gehouden. Dat heeft gevolgen. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moeten wij hun pensioen gemiddeld langer uitbetalen. Wij hebben in dat geval meer geld nodig dan waar we eerst op hadden gerekend.

Rente
Pensioenfonds Robeco schat van tevoren in hoeveel geld ze nodig heeft om de pensioenen te kunnen uitbetalen. De rente is daarop van invloed. Hoe lager de rente, hoe meer geld wij ‘in kas’ moeten hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Beleggingsresultaten
Beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Robeco ervoor dat het de beleggingen spreidt over meerdere beleggingssoorten. Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid om risico’s af te dekken, maar daar zijn wel kosten aan verbonden.

Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. In de basisregeling (middelloon) worden deze risico’s collectief ‘opgevangen’. De beleggingsrisico’s in de bruto en netto aanvullende regelingen zijn echter voor jou. Positieve en negatieve beleggingsresultaten komen alleen aan jou toe.

Risicomanagement
Er zijn nog meer risico’s waarmee Pensioenfonds Robeco rekening moet houden om je pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten die risico’s letterlijk ‘managen’. Meer weten over het risicomanagement van Pensioenfonds Robeco?

Beleidsdekkingsgraad
Sinds 2015 houdt Pensioenfonds Robeco bij beleidsbeslissingen rekening met de beleidsdekkingsgraad . Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over twaalf maanden.

De beleidsdekkingsgraad is onder meer van belang bij bestuursbesluiten over de hoogte van de premie. Daarnaast is hij van belang bij besluiten over de indexatie van:

 • pensioenen die nog worden opgebouwd in de middelloonregeling. Indexatie betekent hier dat de pensioenen de salarisontwikkeling bij Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. volgen.
 • pensioenen die al worden uitgekeerd. Ook als deze pensioenen zijn aangekocht met kapitaal dat is opgebouwd in de bruto en excedentregelingen. Voor deze pensioenen betekent indexatie dat ze de prijsontwikkeling in Nederland volgen.

Indexatie is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds dit toelaat. De beleidsdekkingsgraad is ook een belangrijke graadmeter voor het pensioenfonds om te beoordelen of het nodig is om de pensioenen te verlagen.

Ten slotte is de beleidsdekkingsgraad ook van invloed op de vraag of je je opgebouwde pensioen kunt meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Die vraag speelt als je een andere baan krijgt en je pensioenopbouw wilt voortzetten bij een ander pensioenfonds. Dat heet waardeoverdracht. Je leest er alles over in de brochure ‘Uit dienst’ . Heeft een pensioenfonds een beleidsdekkingsgraad die lager is dan 100%? Dan mag het niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten.

Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

laag 2 Lees minder

Basisregeling jaarlijks te laten meegroeien met de salarisontwikkeling

Wij proberen je pensioen in de basisregeling (middelloon) jaarlijks te laten meegroeien met de salarisontwikkeling. Dit heet indexatie en is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds het toelaat. In de tabel zie je hoe we de afgelopen jaren de pensioenen van actieve deelnemers hebben geïndexeerd.

 

Indexatie actieve
deelnemers
Prijsstijging
2024 3,8% 3,8%
2023 10,00% 10,00%
2022 2,00% 2,70%
2021 0,00% 1,30%
2020 1,23% 2,60%
2019 0,85% 1,71%
2018 0,75% 1,38%
2017 0,94% 0,32%
2016 0,00% 0,60%
2015 1,00% 0,98%

Welvaartsvast pensioen
Als prijzen stijgen wordt je geld elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag iets minder kopen dan in het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Pensioenfonds Robeco probeert daarom je opgebouwde pensioen in de basisregeling jaarlijks te verhogen door middel van een toeslag. Dat wil zeggen dat we het pensioen jaarlijks laten meegroeien met de salarisontwikkeling bij Robeco. Het pensioen wordt daardoor welvaartsvast. We doen dit uitsluitend voor pensioen dat je opbouwt in de basisregeling. Als je eenmaal met pensioen bent, probeert Pensioenfonds Robeco je pensioen te laten meegroeien met de prijzen.

Tot jouw pensioendatum verlenen we geen toeslagen aan het pensioenkapitaal dat je opbouwt in een van de aanvullende regelingen. Heb je dit kapitaal op je pensioendatum gebruikt om ouderdomspensioen en partnerpensioen aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco? Dan komen deze pensioenen vanaf dat moment in aanmerking voor indexatie op basis van de prijsinflatie.

Het lukt niet altijd om de pensioenen te indexeren. Als het financieel tegenzit, kan Pensioenfonds Robeco misschien niet of niet volledig indexeren. Je pensioen neemt dan niet toe of neemt minder toe. Als het later financieel meezit, kunnen we de opgelopen achterstand misschien geheel of gedeeltelijk inlopen door je pensioen extra te indexeren.

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Robeco pensioenen van actieve deelnemers als volgt geïndexeerd:

 

Indexatie actieve
deelnemers
Prijsstijging
2024 3,8% 3,8%
2023 10,00% 10,00%
2022 2,00% 2,70%
2021 0,00% 1,30%
2020 1,23% 2,60%
2019 0,85% 1,71%
2018 0,75% 1,38%
2017 0,94% 0,32%
2016 0,00% 0,60%
2015 1,00% 0,98%
2014 3,00% 2,51%
2013 1,00% 2,80%
2012 1,75% 2,60%
2011 1,90% 1,60%
2010 1,25% 1,00%
2009 0,00% 2,30%
2008 2,90% 1,50%
2007 2,30% 1,25%

laag 2 Lees minder

Als we een tekort hebben

Als we een tekort hebben, moeten we misschien maatregelen nemen. De maatregelen staan dan in ons herstelplan. Bijvoorbeeld:

 • Jouw pensioen groeit niet (helemaal) mee met de prijzen.
 • Jouw pensioen gaat omlaag. Dit gebeurt alleen als het niet anders kan.

In laag 2 lees je meer over de financiële situatie, de beleidsdekkingsgraad en de mogelijke gevolgen daarvan voor jouw pensioen.

Als er een tekort is
Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Robeco ondanks alle voorzorgen geld tekortkomt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het bestuur heeft de taak zorgvuldig af te wegen wat de beste oplossing is: niet indexeren of de pensioenopbouw verlagen? Of een combinatie van deze maatregelen? Andere keuzes zijn ook mogelijk. Alleen in het uiterste geval kan Pensioenfonds Robeco besluiten om je pensioen te verlagen. Tot nu toe heeft Pensioenfonds Robeco de pensioenen nog nooit verlaagd.

Meer weten over de financiële situatie van Pensioenfonds Robeco? Klik hier.

laag 2 Lees minder

In de bruto en netto aanvullende regeling bouw je kapitaal op

In de bruto en netto aanvullende regeling bouw je kapitaal op. Op je pensioendatum kun je dat omzetten in pensioen. Hoeveel kapitaal je opbouwt staat niet vast. Dit is afhankelijk van:

 • Hoeveel premie Robeco beschikbaar stelt voor de aanvullende regelingen.
 • Hoeveel rendement de door jou gekozen beleggingsmix oplevert.

laag 2 Lees minder

5
Welke kosten maken wij?
De belangrijkste kosten van Pensioenfonds Robeco

De belangrijkste kosten van Pensioenfonds Robeco zijn administratie- en vermogensbeheerkosten. Meer weten? Lees het laatste jaarverslag op www.pensioenfondsrobeco.nl.

Pensioenfonds Robeco maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, bijvoorbeeld om pensioenrechten te administreren en uit te keren. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld om dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht te maken en te verzenden.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van dit vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de vermogensbeheerders die voor ons het vermogen beleggen. Wij maken ook transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die worden gemaakt bij aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Wil je een specificatie van de kosten zien? Lees dan het laatste jaarverslag.

laag 2 Lees minder

6
Wanneer moet je in actie komen?
Verander je van baan

Verander je van baan? Dan kun je je opgebouwde pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Als je verandert van pensioenuitvoerder
Ga je van werkgever veranderen en daardoor deelnemen aan een andere pensioenregeling? Dan kun je je opgebouwde pensioen uit de middelloonregeling en de bruto en netto aanvullende regelingen meenemen. We noemen dat waardeoverdracht. Je draagt je pensioen dan over aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Laat je vooraf goed informeren. Is waardeoverdracht een goede keuze? Dat hangt onder andere af van de financiële situatie bij Pensioenfonds Robeco en bij je nieuwe pensioenuitvoerder.

Besluit je geen waardeoverdracht aan te vragen? Dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds Robeco. Wij betalen je pensioen dan vanaf je 67e aan je uit. Je betaalt geen premie meer aan ons en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van je nieuwe pensioenuitvoerder.

laag 2 Lees minder

aanvullend verzekerd tegen inkomensverlies

Je bent via Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. aanvullend verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Als je dit wilt stopzetten, moet je dat aangeven.

Als je arbeidsongeschikt wordt
Bij Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. ben je aanvullend verzekerd tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geldt voor je salaris tot de sociale verzekeringsgrens (2023: € 66.956). Als je arbeidsongeschikt wordt, heb je dankzij deze verzekering recht op een aanvulling op je WIA-uitkering. Je WIA-uitkering wordt aangevuld tot maximaal 70% van je laatste salaris tot de sociale verzekeringsgrens. Beide werkgevers houden de premie automatisch in op jouw salaris. Als je deze verzekering niet wilt, moet je dat zelf aangeven. De verzekering wordt dan stopgezet.
Je hoeft ons niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV. Wel is het belangrijk dat je de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt.

Is je salaris hoger dan de sociale verzekeringsgrens (2024: € 71.628)? Dan keert Pensioenfonds Robeco een arbeidsongeschiktheidspensioen aan je uit. Dit pensioen gaat direct in nadat het UWV je arbeidsongeschikt heeft verklaard. De hoogte van het dit pensioen hangt af van je arbeidsongeschiktheidspercentage en je laatstverdiende salaris.

laag 2 Lees minder

Als je gaat trouwen samenwonen

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat
Gaan je partner en jij trouwen of sluiten jullie een geregistreerd partnerschap? Dan heeft je partner recht op een partnerpensioen als jij komt te overlijden. Je doet er wel slim aan om te checken of het partnerpensioen toereikend is. Als dat niet zo is, kun je zelf iets extra’s regelen.

Let op: woon je ongehuwd samen? En hebben je partner en jij geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft je partner niet automatisch recht op partnerpensioen als jij overlijdt. Dat is wel het geval als jullie een samenlevingscontract hebben afgesloten bij de notaris. Of als jullie ten minste vijf jaar staan ingeschreven op hetzelfde woonadres. Klik hier voor meer informatie . Let op: je partner en jij mogen geen directe familie zijn.

laag 2 Lees minder

Als je gaat scheiden

Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigt
Ga je scheiden of een geregistreerd partnerschap beëindigen? Dan heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het gaat hier om het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de middelloonregeling én het kapitaal dat je hebt opgebouwd in de bruto en netto excedentregelingen. Meer informatie vind je in de pensioenreglement.

Je partner ontvangt dat pensioen vanaf het moment dat jij met pensioen gaat. Voorwaarde is wel dat jullie binnen twee jaar na de scheiding een formulier opsturen naar Pensioenfonds Robeco. Dit formulier heet: Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Je kunt het downloaden op de website van de rijksoverheid.
Je mag met je ex-partner afwijkende afspraken maken over de verdeling van je ouderdomspensioen. Je moet deze afspraken dan wel opnemen in een scheidingsconvenant. Dat is een document waarin jullie vastleggen wat jullie zijn overeengekomen. Ook hiervan moeten jullie Pensioenfonds Robeco binnen twee jaar op de hoogte stellen.

Let op: woonden je ex-partner en jij samen en zijn jullie uit elkaar gegaan? Dan heeft je ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. Ook niet als jullie een samenlevingscontract hadden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Partnerpensioen
Je ex-partner heeft daarnaast ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd totdat jullie zijn gescheiden of het geregistreerd partnerschap hebben beëindigd. Je ex-partner heeft dus ook recht op het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd in de periode dat jullie nog geen partners waren. Dit geldt ook als je samenwoonde met je partner. Pensioenfonds Robeco keert het partnerpensioen uit als jij komt te overlijden. Het heet dan ‘bijzonder partnerpensioen’. Let op: in de bruto en netto aanvullende regelingen is een deel van het kapitaal bestemd voor partnerpensioen. Dat blijft dus ook van je ex-partner.

Voor het recht op bijzonder partnerpensioen hoef je niets te doen. Behalve als je ex-partner afstand doet van dat recht. In dat geval moet je Pensioenfonds Robeco op de hoogte stellen. Meer informatie vind je in de brochure ‘Uit elkaar’.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Heb je eenmaal gekozen om wel of niet te ruilen? Dan kan je dit niet meer ongedaan maken. Meer informatie vind je in de brochure ‘Bijna met pensioen’.

laag 2 Lees minder

Als je naar het buitenland verhuist

Als je naar het buitenland verhuist.

Als je verhuist naar het buitenland
Als je naar het buitenland verhuist, meld je dit bij Pensioenfonds Robeco. Je geeft je nieuwe adres door en bespreekt wat de gevolgen zijn voor je pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of je kijkt op www.svb.nl.

Let op: je moet Pensioenfonds Robeco ook informeren als je ‘binnen’ het buitenland verhuist.

laag 2 Lees minder

Check jaarlijks hoeveel pensioen

Check jaarlijks hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bekijk eens hoeveel pensioen per jaar je hebt opgebouwd. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van al je opgebouwde pensioenen, inclusief de AOW. Niet alleen bij Pensioenfonds Robeco, maar ook bij andere pensioenuitvoerders.

laag 2 Lees minder

Heb je vragen

Heb je vragen? Lees dan laag 2 van deze Pensioen 1-2-3.
Heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

E-mail: robecopensioen@achmea.nl
Telefoon: 013 – 462 3591
Postadres: Stichting Pensioenfonds Robeco,
Postbus 90170
5000 LM Tilburg

Meer weten over jouw pensioen?
Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.

Als je vragen hebt
Voor alle vragen over de pensioenregeling kun je natuurlijk op onze website kijken. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met Pensioenfonds Robeco.

E-mail: robecopensioen@achmea.nl
Telefoon: 013 – 462 3591
Postadres: Stichting Pensioenfonds Robeco, Postbus 90170, 5000 LM Tilburg

Benieuwd naar je totale pensioen? Kijk op je pensioenoverzicht . Meer weten over je pensioen bij Pensioenfonds Robeco? Klik op de linkjes voor laag 3 in deze Pensioen 1-2-3 of vraag bijvoorbeeld het pensioenreglement bij ons op.

laag 2 Lees minder

Laag 3

Belangrijke documenten: Hier vind je belangrijke documenten over de pensioenregeling en het pensioenfonds. We leggen kort uit wat de documenten inhouden. Klik op het PDF-icoon om het document te bekijken.

Pensioenreglement

Het pensioenreglement beschrijft de pensioenregeling van Pensioenfonds Robeco. Het is de juridische basis voor de berekening van pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen. Het pensioenreglement beschrijft de rechten en plichten van al onze deelnemers.

Download

Uitvoeringsovereenkomst Robeco Nederland

Het uitvoeringsreglement beschrijft onder andere hoe de premie wordt vastgesteld, hoe deze moet worden betaald en welke informatieplicht de werkgever heeft.

Download

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag staat het bestuursverslag en de jaarrekening van Pensioenfonds Robeco over het afgelopen jaar. Het laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voorstond.

Download

Pensioenvergelijker

Wil je de pensioenregeling van Pensioenfonds Robeco vergelijken met een andere pensioenregeling? Download dan de Pensioenvergelijker. De gegevens over de regeling van Pensioenfonds Robeco zijn al ingevuld. De gegevens van de andere regeling vind je in laag 1 van de andere pensioenregeling.

Download

Kostenoverzicht

Het kostenoverzicht geeft inzicht in de kosten die Pensioenfonds Robeco maakte en de opbrengsten van de beleggingen.

Download

Verklaring beleggingsbeginselen

De Verklaring beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Download

Precontractuele informatieverschaffing financiële producten

Precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten geeft inzicht in de ecologische en/of sociale kenmerken van het pensioen.

Download

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert