Logo

"Actueel nieuws over ons pensioenfonds"

Rein Godding: “ESG beleid van ons fonds is toekomstbestendig.”

Geplaatst op: 18-03-2020

De relevantie van verantwoord beleggen is toegenomen door de snel veranderende maatschappelijke context, aanpassingen in wet- en regelgeving en de toenemende aandacht van toezichthouders en toegenomen. Waar pensioenfondsen eerst de keuze hadden om ESG-beleid op te nemen, zal dit de komende jaren vanuit verschillende wet- en regelgeving een verplichting worden. We vroegen directeur Rein Godding, wat het Robeco Pensioenfonds op dit gebied doet.

Hoe verantwoord belegt het Pensioenfonds Robeco nu eigenlijk?
Rein: We beleggen behoorlijk verantwoord omdat circa 90% van onze assets belegd wordt in Robeco fondsen. Daarmee volgen we impliciet het vooruitstrevende ESG-beleid van Robeco. Tijdens een themasessie over ESG in 2019 van het Pensioenfondsbestuur, Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht kwamen we echter tot de conclusie dat we meer vanuit eigen kracht en eigen visie moeten opereren. Dit is de reden waarom we toen een stappenplan hebben opgesteld.

Wat betekent dit stappenplan concreet?
Rein: Als eerste hebben we aan onze missie en strategie expliciet het thema ESG toegevoegd. Vervolgens hebben we de Principles for Responsible Investment ondertekend. Dit biedt een goede kapstok om onze doelstellingen te meten, te evalueren en in de toekomst verder aan te scherpen. Dit jaar stellen we ook nog een eigen voting-, engagement-, uitsluitingen- en stewardship-beleid op. Onze vermogensbeheerders zullen in de toekomst getoetst worden aan dit beleid. Verder zullen we op onze website frequenter communiceren over ESG. Tijdens het deelnemersonderzoek die we in 2018 hebben gehouden onder al onze deelnemers (dus actieven, slapers en gepensioneerden), is naar voren gekomen dat dit onderwerp leeft.

Wat doen jullie nog niet?
Rein: Impactbeleggen vinden we op dit moment nog een stap te ver. We willen eerst beter inzicht verkrijgen in wat bijvoorbeeld de carbon footprint is van onze beleggingen. Doelstellingen kunnen we dan op een later moment formuleren. Ook hebben we het IMVB-convenant nog niet ondertekend (hier link invoegen naar https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=3613). Dit convenant is door de pensioensector opgesteld samen met Ngo’s (Niet-Gouvernementele Organisaties) en schrijft voor dat pensioenfondsen Environmental, Social en Governance (ESG) factoren implementeren in beleid en managementsystemen en lange termijn waardecreatie als leidend principe hanteren. We willen eerst onderzoeken wat de concrete impact hiervan is.

Wat vinden onze deelnemers eigenlijk van verantwoord beleggen?
Rein: Dat is een van de belangrijkste vragen, die het bestuur zichzelf stelt bij het maken van het beleid voor het pensioenfonds. Uit het deelnemersonderzoek in 2018 kwam naar voren dat slechts een op de twintig deelnemers maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen niet belangrijk vindt en zeven op de tien deelnemers het belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Daarnaast hebben we de werkgever als belangrijke stakeholder van het pensioenfonds geïnterviewd en ook die heeft ons aangemoedigd verantwoord beleggen te prioriteren. Voor 2020 staat verder op de planning om opnieuw een deelnemersonderzoek te houden waarmee we willen onderzoeken hoe de deelnemers naar de inhoud van ons verantwoord beleggen beleid kijken. Daarmee kunnen we dan de volgende stappen zetten, gedragen door de input van de achterban.

Wil je verder nog iets kwijt over verantwoord beleggen?
Rein: Een vraag die altijd gesteld wordt is ‘mag verantwoord beleggen ten koste gaan van rendement’. Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan met verschillende uitkomsten. Ik denk dat een relevantere vraag is welke doelstellingen je als pensioenfonds hebt. Is dat een puur financiële doelstelling of gaat deze verder? De dialoog met de primaire belanghebbenden, dus de huidige deelnemers in dienst van Robeco die pensioen opbouwen, de oud-Robeco medewerkers die nog rechten hebben in het pensioenfonds (slapers) en de gepensioneerden die een uitkering ontvangen van het pensioenfonds, moet de basis zijn voor die doelstellingen. Veel mensen vinden dat de gezamenlijke pensioenfondsen in Nederland met 1.500 miljard euro aan vermogen (bijna vier keer de staatsschuld!) een belangrijke maatschappelijke functie hebben en ook moeten bijdragen aan het creëren van sociale en milieu impact. Het Robeco Pensioenfonds volgt deze discussies op de voet en draagt zorg voor een ESG beleid dat toekomstbestendig is en zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en doelstellingen van haar deelnemers.

 

Rein Godding

Rein Godding

Ga terug

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert