Logo

"Namens het pensioenfondsbestuur wens ik jullie een gezond en gelukkig 2023."

Rein Godding kijkt terug en blikt vooruit.

De directeur van jouw pensioenfonds, Rein Godding, kijkt terug op de hoge inflatie, de gestegen rente en de  gemaakte afspraken over premie en opbouwpercentage in 2022. Ook kijkt hij vooruit naar de invoering van het nieuwe pensioenstelsel en de voorbereidingen daarop. En naar de ontwikkelingen die er zijn rond het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid.

Rein Godding

Het jaar 2022 stond voor een groot deel in het teken van de hoge inflatie en de gestegen rente.
De financiële markten hebben in 2022 een niet al te positief beeld laten zien. De oorlog in Oekraine was een voorname aanjager voor de grote onzekerheid op de markten en gestegen energiekosten. Daarnaast hebben we te maken met een historisch hoge inflatie.  Omdat de lange termijn rente fors is gestegen is de beleidsdekkingsgraad wel hard omhoog gegaan. Deze is sinds het begin van dit jaar gestegen van 126,5% naar 142,6% per eind november en dat is weer van belang voor het bepalen van de hoogte van de toe te kennen indexatie. In januari 2023 neemt het pensioenfondsbestuur hier een besluit over.

 

Afspraken gemaakt over premie en opbouwpercentage
Het afgelopen jaar hebben de werkgever en OR een nieuwe premie afspraak gemaakt voor de periode 2023 en 2024. De nieuwe premie is 31% van de pensioengrondslag, inclusief een werknemersbijdrage van 6%. Of deze premie ook voldoende is om in 2023 het opbouwpercentage van 1,738% te handhaven hangt af van de hoogte van de rente eind dit jaar. Als de premie niet toereikend is, dan moeten  we het opbouwpercentage verlagen. Als de premie meer dan toereikend is, dan komt het overschot toe aan het premiedepot, dat later weer ingezet kan worden voor pensioenopbouw van actieven. Medio januari communiceren we over het definitieve opbouwpercentage.

Meer informatie over de CDC-regeling vind je hier: Basisregeling.

 

Voorbereidingen Nieuw Pensioenstelsel in volle gang
De werkgever en de Ondernemingsraad zijn in overleg met het pensioenfonds over de impact van het nieuwe pensioenstelsel. Hoewel er nog onzekerheid is over de exacte inhoud van de wetgeving en we zelfs niet zeker weten of deze wet ook echt doorgaat, bereiden we ons toch voor op een overgang naar het nieuwe stelsel, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2025. De belangrijkste tijdslijnen van de projectplanning plaatsen we in het eerste kwartaal van 2023 op de speciale landingspagina op onze website: Nieuw Pensioenstelsel.

Ik begrijp heel goed dat er onzekerheid is bij deelnemers. Vooral van gepensioneerden krijg ik af en toe de vraag wat het betekent als de huidige pensioenaanspraken omgezet worden naar een pensioenkapitaal in het nieuwe stelsel (dat noemen we ‘invaren’). Een exact antwoord daarop kan ik nu niet geven. Wel kan ik aangeven dat besluitvorming met grote zorgvuldigheid en grote inspraak van betrokkenen gepaard zal gaan. Zowel actieve deelnemers als gepensioneerden hebben zitting in het verantwoordingsorgaan, die een verzwaard adviesrecht krijgen. De vereniging van gepensioneerden heeft een zogenaamd hoorrecht en uiteindelijk zal ook DNB moeten instemmen. Het pensioenfonds bestuur (waarin werkgever, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn) behartigt de belangen van alle deelnemers en zal haar besluiten evenwichtig nemen. De Pensioenfederatie plaatste recent een interessante column over invaren: Column: Voldoende checks en balances bij invaren (pensioenfederatie.nl)

 

MVB
Je zou bijna vergeten dat het pensioenfonds zich ook nog heeft beziggehouden met vermogensbeheer, pensioenbeheer, deelnemerscommunicatie, risicomanagement en nog veel meer. In het jaarverslag over 2022 kun je daarover straks uitgebreid lezen. Ons Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) beleid zou ik er echter nog willen uitlichten. In 2022 heeft het pensioenfondsbestuur, mede op basis van het in 2021 gehouden deelnemersonderzoek, duurzaamheids-ambities geformuleerd. Zo hebben we de ambitie om te handelen in lijn met de net zero ambitie van onze sponsor Robeco. We streven naar een reductie van de CO2 uitstoot van 30% per 2025 en 50% per 2030 in onze beleggingsportefeuille. Ook hebben de ambitie om vanaf 2023 als SFDR 8 geclassificeerd te staan. Op onze website (MVB-beleid – Pensioenfonds Robeco) lees je er meer over.

 

Rein Godding
Directeur Stichting Pensioenfonds Robeco

 

© 2024 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert