Logo

Nabestaandenpensioen

Tijdens uw deelname aan de Robeco pensioenregeling heeft u ook pensioen opgebouwd voor uw eventuele partner en kinderen.

 

Basisregeling

Uw partner heeft na uw overlijden recht op 70% (indien u met pensioen bent gegaan na 1 januari 2011) of 75% (indien u met pensioen bent gegaan voor 1 januari 2011) van uw ouderdomspensioen. Het pensioenfonds gaat er daarbij vanuit dat u op uw 65e bent gestopt met werken. Bent u eerder gestopt, en ontvangt u daardoor een lager ouderdomspensioen, dan wordt gerekend met het ouderdomspensioen dat u zou hebben ontvangen als u tot uw 65e had doorgewerkt.

Let op: na een echtscheiding kan het partnerpensioen voor nieuwe partners aanmerkelijk lager zijn.

Als partner wordt beschouwd:

  • Uw echtgenoot/echtgenote
  • Uw geregistreerde partner
  • De ongehuwde waarmee u samenwoont. Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst of u moet minimaal 5 jaar ingeschreven staan op hetzelfde woonadres en gedurende die hele periode aan kunnen tonen dat u een zorgplicht heeft ten opzichte van elkaar. U mag geen directe familie van deze persoon zijn.

Het moment van trouwen of aangaan van de samenlevingsovereenkomst kan – afhankelijk van de regeling waarbinnen u pensioen opbouwde – van belang zijn voor de hoogte van het partnerpensioen. In sommige regelingen is het partnerpensioen bijvoorbeeld lager als u na uw 55e getrouwd bent. Heeft u rondom uw pensionering (een deel van) uw nabestaandenpensioen uitgeruild met uw ouderdomspensioen? Dan zijn de aanspraken op nabestaandenpensioen gewijzigd.

 

Tijdelijk partnerpensioen

Is uw partner bij uw overlijden jonger dan 67 jaar? Dan ontvangt hij of zij aanvullend een tijdelijk partnerpensioen tot uw partner 67 jaar is. Dit is bedoeld als compensatie voor premies en sociale lasten die uw partner niet meer hoeft te betalen als hij of zij 67 jaar of ouder is. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt maximaal 20% van het ‘normale’ partnerpensioen dat u heeft opgebouwd via de basisregeling.

 

Wezenpensioen

Het wezenpensioen wordt onder voorwaarden na uw overlijden na uw pensionering uitgekeerd aan uw eventuele kinderen. Het wezenpensioen stopt als uw kind 27 jaar is. Het wezenpensioen bedraagt 20% van het jaarlijkse partnerpensioen in de basisregeling. Zijn beide ouders overleden, dan wordt een dubbel wezenpensioen uitgekeerd.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert