Toeslagen

Marco-van-Lent-22-aspect-ratio-1290-332

Welvaartsvast pensioen

Het pensioenfonds streeft ernaar je pensioen in de basisregeling jaarlijks te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Dit noemen we een toeslag (ook wel ‘indexatie’) en is alleen mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds het toelaat.

 

Als prijzen stijgen, wordt je geld minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag iets minder kopen dan in het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Het is de ambitie van Pensioenfonds Robeco om je pensioen te beschermen tegen inflatie, zodat jouw koopkracht niet afneemt. Daarom probeert het Pensioenfonds Robeco op je opgebouwde pensioen in de basisregeling jaarlijks een toeslag te geven. Dat wil zeggen dat we het pensioen jaarlijks proberen te verhogen op basis van de prijsontwikkeling in Nederland (de toeslag is maximaal gelijk aan het 12-maands gemiddelde van de niet geschoonde CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens). Het pensioen wordt daardoor welvaartsvast.

We doen dit uitsluitend voor het pensioen dat je opbouwt in de basisregeling. Ook als je eenmaal met pensioen bent, probeert Pensioenfonds Robeco je pensioen te verhogen. Toeslagen worden verleend per 1 februari van het jaar op basis van de opgebouwde rechten per 1 januari van datzelfde jaar. Je hebt geen recht op toeslagen en het is voor de lange termijn niet zeker of en in hoeverre toeslagen verleend worden.

Toeslagenbeleid

Volgens de wettelijke regels mogen er alleen toeslagen verleend worden als dit toekomstbestendig kan. Een toeslag is volgens de regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze toeslag ook in de toekomst toe te kennen. Het pensioenfonds maakt voor de berekening van toekomstbestendigheid gebruik van het in ingroeipad voor inflatie dat DNB publiceert. Het Robeco Pensioenfonds kan boven een beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de laatste twaalf maanden) van 110% op basis van marktrente (de vaste ondergrens) een toeslagen toekennen. De bovengrens voor het toekennen van een volledige prijscompensatie staat niet vast en is afhankelijk van de berekening van de toekomstbestendigheid. Bij hoge inflatie ligt de bovengrens hoger dan bij lage inflatie. Als de beleidsdekkingsgraad zich op 1 januari tussen de onder- en bovengrens bevindt, dan kan het pensioenfonds een gedeeltelijke toeslag toekennen. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de ondergrens, dan wordt er geen toeslag toegekend. Als de dekkingsgraad langdurig te laag is kan het pensioenfonds zelfs overgaan tot het verlagen van opgebouwde pensioenen.

Achterstand inhalen

Is de beleidsdekkingsgraad hoger dan de bovengrens dan kan het pensioenfonds een opgelopen achterstand in toeslagen misschien geheel of gedeeltelijk inlopen door een extra toeslag te verlenen. Dat noemen we ook wel ‘inhaalindexatie’. We houden voor alle deelnemers individueel bij wat hun achterstand is vanaf 2009. Het pensioenfonds heeft beleid dat inhaalindexatie kan worden toegekend wanneer de beleidsdekkingsgraad op marktwaarde hoger is dan de toekomstbestendige bovengrens voor de reguliere toeslagverlening. Een inhaalindexatie kan niet leiden tot een hoger pensioen dan dat bij volledige toeslagverlening zou zijn verkregen. Ook moet aan de wettelijke eis voldaan worden dat in enig jaar slechts 1/5 deel van de inhaalindexatieruimte gebruikt mag worden om de opgelopen achterstand in te halen.

DC regelingen: geen toeslagen in de opbouwfase

Tot jouw pensioendatum kennen we geen toeslagen toe aan het pensioenkapitaal dat je opbouwt in de DC regelingen (zowel bruto als netto). Heb je dit kapitaal op je pensioendatum gebruikt om ouderdomspensioen en partnerpensioen aan te kopen bij Pensioenfonds Robeco? Dan komen deze pensioenen vanaf dat moment in aanmerking voor toeslagen op basis van de prijsinflatie

De afgelopen jaren zijn de pensioenen van onze deelnemers als volgt verhoogd:

Toeslagen actieve
deelnemers
Salarisontwikkeling Toeslagen
inactieve deelnemers
Prijsinflatie*
2024 3,80% nvt 3,80% 3,80%
2023 10,00% nvt 10,00% 10,00%
2022 2,00% nvt 2,00% 2,70%
2021 0,00% nvt 0,00% 1,30%
2020 1,23% nvt 1,23% 2,60%
2019 0,85% 0,85% 1,70% 1,71%
2018 0,75% 0,75% 1,40% 1,38%
2017 0,94% 1,00% 0,28% 0,32%
2016 0,00% 0,00% 0,60% 0,60%
2015 1,00% 0,00% 1,00% 0,98%
2014 3,00% 3,00% 2,50% 2,50%
2013 0,00% 1,00% 0,00% 2,80%
2012 0,00% 1,75% 0,00% 2,60%
2011 1,30% 1,90% 1,10% 1,60%
2010 1,25% 1,25% 1,00% 1,00%
2009 0,00% 0,00% 0,00% 2,30%
2008 2,90% 2,90% 1,50% 1,50%
2007 2,30% 2,30% 1,36% 1,25%
*Bron: Consumentenprijsindex CBS