Logo

"Pensioenfonds Robeco is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco"

Over ons

Stichting Pensioenfonds Robeco is op 1 januari 1971 opgericht. Het fonds is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco.  Het pensioenfonds wil een slagvaardige financieel gezonde non-profit organisatie zijn, die een moderne pensioenregeling tegen een acceptabele kostprijs op inzichtelijke wijze uitvoert en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt.

 

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze taak zorgt het bestuur ervoor dat de werknemers, de voormalige werknemers, de gepensioneerden en de werkgever op evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn.

Drie leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden door de werknemers met daarnaast twee plaatsvervangende leden en een lid door de vereniging van gepensioneerden met ook daarnaast een plaatsvervangend lid. Het bestuur heeft Rein Godding benoemd als directeur. Het bestuur bestaat uit deskundige leden vanuit verschillende vakgebieden. Ook zijn de bestuursleden in dienst bij Robeco of ooit in dienst geweest bij Robeco waardoor de betrokkenheid groot is.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
Tom Steenkamp Voorzitter Werkgever 19-07-2011 01-07-2019
Ralph van Daalen Lid Werkgever 01-06-2018 1-12-2021
Margret Smits Plv. lid Werknemer 06-11-2018 01-06-2021
Machiel Zwanenburg Lid Werkgever 23-12-2016 23-12-2020
Hendrik Bulle Plv. Lid, Plv. Voorz. Werknemer 20-03-2018 20-03-2022
Hans Roodhorst Lid Werknemer 19-07-2011 01-06-2019
Wilma de Groot Lid Werknemer 10-12-2013 01-06-2021
Cees van Breugel Lid Gepensioneerden 19-07-2011 01-07-2019
Anton Fiolet Plv. lid Gepensioneerden 14-03-2017 14-03-2021

 

Vacature senior management assistent

Pensioenfonds Robeco is op zoek naar een parttime senior management assistent die in dienst is van Robeco. Lijkt het jou een uitdaging om jouw steentje bij te dragen aan het bestuur van Pensioenfonds Robeco? Stuur dan je motivatie en CV naar Rein Godding, rein.godding@robeco.nl. De volledige vacature vind je hier.


Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

 • Paritair bestuur.
 • 6 bestuursleden.
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgever. Worden voorgedragen door de directie en dienen werknemer van de werkgever te zijn.
 • 2 vertegenwoordigers van de deelnemers. Worden gekozen door en uit de deelnemers.
 • 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Wordt gekozen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan en dient een pensioengerechtigde te zijn.
 • De voorgedragen kandidaten worden door het bestuur benoemd, nadat de raad van toezicht heeft laten weten de benoeming niet te beletten.
 • Het bestuur kiest, met een meerderheid van stemmen, uit zijn midden een voorzitter.
 • De bestuursleden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond maximaal twee keer herbenoembaar.

 

De uitvoering
Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij Syntrus Achmea. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij Syntrus Achmea. Het fiduciaire vermogensbeheer is ondergebracht bij Robeco en de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders. De beleggingsadministratie vindt plaats bij Northern Trust.

 

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan is een organisatie waaraan het bestuur van Pensioenfonds Robeco verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan komt tenminste een keer per jaar bij elkaar. Het orgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Herbenoeming Einde zittingsduur
Renier Brenninkmeijer Voorzitter Werknemer 15-05-2017 01-07-2018 01-07-2021
Robert Slange Lid Werkgever 01-07-2017 01-07-2020
Anneriet van Rijn-Kruijsen Lid Werkgever 01-07-2018 01-07-2021
Oskar Poiesz Lid, plv Voorzitter Werknemer 01-07-2018 01-07-2021
Peter Reinders Lid Gepensioneerden 01-12-2016 01-12-2020
Joop Telder Lid Gepensioneerden 01-07-2014 01-12-2016 01-12-2020


Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

 • Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in.
 • 6 leden
 • 2 vertegenwoordigers van de werkgever, 2 vertegenwoordigers van de deelnemers en 2 deelnemers van de pensioengerechtigden.
 • De vertegenwoordigers van de werkgever worden door de werkgever benoemd.
 • De vertegenwoordigers van de deelnemers worden eenmaal per 4 jaar gekozen door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden eenmaal per 4 jaar gekozen door de meerderjarige pensioengerechtigden.
 • Als gekozen geldt de kandidaat die de meeste stemmen behaalde.
 • Indien tussentijds een vacature ontstaat, neemt degene die daarna de meeste stemmen behaalde plaats in het verantwoordingsorgaan.
 • Indien blijkt dat er te weinig kandidaten voor de pensioengerechtigden zijn, zal de vereniging van gepensioneerden gevraagd worden om de vacatures in te vullen.
 • De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd, casu quo gekozen, voor een periode van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar, casu quo herverkiesbaar.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, de aansturing van het fonds door het bestuur en de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s. De Raad van Toezicht rapporteert aan het bestuur en bespreekt de rapportage en de eventuele daarop voorgenomen bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden in het jaarverslag vermeld.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, die elk een aanvulling bieden op de bestaande organen of controlerende instituties zoals accountants en actuarissen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  Afroteren Laatste benoeming 1e herbenoeming Benoeming
Reiniera van der Feltz juli 2023 juli 2021 juli 2019 juli 2017
Sako Zeverijn juli 2020 juli 2018 juli 2016 juli 2014
Peter Priester (Voorzitter) februari 2023 februari 2021 februari 2019 februari 2017


Hoofdlijnen uit de statuten

 • Het bestuur stelt een raad van toezicht in bestaande uit 3 personen. De benoeming vindt niet eerder plaats dan de toestemming door DNB.
 • De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van 2 jaar benoemd.
 • De leden zijn na ommekomst van deze periode 2 maal opnieuw benoembaar volgens het reglement van de RvT maar 3 keer volgens de statuten.
 • Het bestuur kan de leden van de raad van toezicht ontslaan na unaniem advies van het verantwoordingsorgaan.

 

Beleggingscommissie

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
Tom Steenkamp Bestuurslid Werkgever 15-12-2014 15-12-2018
Gwen van Tongeren Extern lid 29-05-2015 29-05-2019
Laurens Swinkels Extern lid, in dienst van Robeco 16-12-16 16-12-2020
Vacature 15-12-2018
Wilma de Groot Bestuurslid Werknemer 15-12-2014 15-12-2018
Yvette Hellegers Extern lid, Voorzitter 01-07-2017 01-07-2021


Hoofdlijnen uit het reglement (29-06-2015)

 • De beleggingscommissie bestaat uit 6 leden: 3 bestuursleden en 3 externe leden (waarvan 2 niet in dienst van Robeco).
 • Het bestuur benoemt de leden van de beleggingscommissie.
 • Een van de leden wordt door de commissie benoemd tot voorzitter.
 • De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn na afloop van deze periode 2 maal voor een nieuwe periode benoembaar. In individuele gevallen kan door het bestuur van de maximale zittingstermijn worden afgeweken.

 

De accountant en actuaris
De accountant van Stichting Pensioenfonds Robeco is PricewaterhouseCoopers.
De certificerend actuaris en de adviserend actuaris zijn werkzaam bij AON Hewitt. Zij berekenen de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen en het weerstandsvermogen en voeren de toereikendheidstoets uit.

 

Kerncijfers
Aantal actieve deelnemers 765 (31.12.2017)
Aantal pensioengerechtigden 258 (31.12.2017)
Aantal gewezen deelnemers (slapers) 1654 (31.12.2017)
Indexatie werknemers 0,75% per 01.02.2018
Indexatie pensioengerechtigden & slapers 1,40% per 01.02.2018
Belegd vermogen (basisregeling) € 644 mln. (31.12.2017)
Belegd vermogen (UOP) € 58 mln. (31.12.2017)
Beleidsdekkingsgraad (marktwaarde) 129% (31.12.2017)
Franchise € 13.500 (2018)
Excedentgrens € 83.218 (per 01.04.2018)

 

Beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM). RIAM voert het beleggingsbeleid uit zoals dat door het bestuur is vastgesteld.

 

Strategisch beleggingsbeleid
Aan het beheren van de beleggingen van het pensioenfonds zijn risico’s verbonden. Op strategisch niveau kiest het pensioenfonds voor een risicoprofiel waarin voor 50% in vastrentende waarden wordt belegd en 50% in zakelijke waarden. Daarnaast kiest het fonds ervoor om het renterisico van de verplichtingen strategisch voor 50% af te dekken. Dit beleid past bij het streven naar een waardevast pensioen op lange termijn met aanvaardbare risico’s op de korte termijn.

Het pensioenfonds maakt onderscheid tussen enerzijds het deel van de portefeuille gericht op het afdekken van risico’s in de verplichtingen (de ‘liability hedging portefeuille’) en anderzijds de portefeuille-onderdelen die gericht zijn op het behalen van additioneel rendement om de indexatie-ambities mogelijk te maken (de ‘return portefeuille’).

Return portefeuille: De return portefeuille wordt voor 22% ingevuld met wereldwijde aandelen in ontwikkelde markten met beperkt actief risico ten opzichte van de marktwaarde gewogen index. Verder wordt 10% ingevuld met aandelen uit ontwikkelde markten met een laag risicoprofiel. Er wordt voor 2,5% belegd in actief beheerde aandelen in opkomende markten en voor 2,5% belegd in aandelen in opkomende markten met een laag risicoprofiel. 2,5% wordt belegd in private equity en 2,5% wordt in hedge funds belegd.

Tenslotte wordt 3,8% in bedrijfsobligaties met een hoger kredietrisico belegd en is een allocatie van 3,8% naar obligaties uit opkomende markten opgenomen binnen de return portefeuille.

Liability Matching portefeuille: Binnen de liability matching portefeuille wordt naast de 50% afdekking van het renterisico (wat de kans op onderdekking verkleint) gekozen voor een actief beleggingsbeleid, waarbij een combinatie wordt gemaakt van Europese staats- en bedrijfsobligaties met een beperkt kredietrisico.

 

Verantwoord beleggen
Pensioenfonds Robeco heeft als primaire doelstelling de pensioenregeling van Robeco op een efficiënte en prudente manier uit te voeren. Het bestuur heeft de visie dat verantwoord beleggen bijdraagt aan deze lange-termijndoelstelling en ziet het opnemen van verantwoord beleggen in het beleggingsbeleid als onderdeel van haar fiduciaire verantwoordelijkheid. Het bestuur gelooft dat verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap waarde toevoegt en geeft daarbij de voorkeur aan een geïntegreerde aanpak van verantwoord beleggen over de gehele portefeuille.

Een actieve dialoog met de uitgevers van vermogenstitels waar we in beleggen heeft een belangrijke rol, maar in het uiterste geval kunnen ook uitgevers van vermogenstitels uitgesloten worden.

Het pensioenfonds beoogt op deze wijze voor haar deelnemers bij te dragen aan een beter risico-rendementsprofiel van de beleggingen en de voorwaarden voor een waardevast pensioen op de lange termijn.

 

Indexatie
In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen onder voorwaarden wordt verhoogd. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd.

De ambitie van het bestuur is op lange termijn 90% van de inflatie te compenseren door het verlenen van een toeslag (ook wel indexatie genoemd). Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een streven. Jaarlijks wordt in januari besloten of, en met hoeveel, de pensioenuitkeringen verhoogd worden. Het al dan niet indexeren hangt af van de financiële situatie van het fonds. Hoe we de afgelopen jaren hebben geïndexeerd, vind je op deze pagina .

© 2019 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl

Ontwerp en realisatie: Catapult creëert