Logo

"Pensioenfonds Robeco is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco"

Over ons

Stichting Pensioenfonds Robeco is op 1 januari 1971 opgericht. Het fonds is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco.  Het pensioenfonds wil een slagvaardige financieel gezonde non-profit organisatie zijn, die een moderne pensioenregeling tegen een acceptabele kostprijs op inzichtelijke wijze uitvoert en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt.

 

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze taak zorgt het bestuur ervoor dat de werknemers, de voormalige werknemers, de gepensioneerden en de werkgever op evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn.

Drie leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden door de werknemers met daarnaast twee plaatsvervangende leden en een lid door de vereniging van gepensioneerden met ook daarnaast een plaatsvervangend lid. Het bestuur heeft Rein Godding benoemd als directeur. Het bestuur bestaat uit deskundige leden vanuit verschillende vakgebieden. Ook zijn de bestuursleden in dienst bij Robeco of ooit in dienst geweest bij Robeco waardoor de betrokkenheid groot is.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Functie in bestuur Naam Vertegenwoordigt
Algemeen bestuurslid (voorzitter) vacature
Algemeen bestuurslid Machiel Zwanenburg Werkgever
Algemeen bestuurslid (vice-voorzitter) Tom Steenkamp Werkgever
Algemeen bestuurslid Hans Roodhorst Werknemers
Plv. bestuurslid Wilma de Groot Werknemers
Algemeen bestuurslid Cees van Breugel Gepensioneerden
Plv. bestuurdslid Anton Fiolet Gepensioneerden

 

De uitvoering
Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij Syntrus Achmea. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij Syntrus Achmea. Het fiduciaire vermogensbeheer is ondergebracht bij Robeco en de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders. De beleggingsadministratie vindt plaats bij Northern Trust.

 

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan is een organisatie waaraan het bestuur van Pensioenfonds Robeco verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan komt tenminste een keer per jaar bij elkaar. Het orgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:

Robert Slange Werkgever (tevens plv. voorzitter)
Floris Luiten Werkgever
Renier Brenninkmeijer Werknemers
Paul van Homelen Werknemers (tevens voorzitter)
Peter Reinders Namens gepensioneerden
Joop Telder Namens gepensioneerden

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, de aansturing van het fonds door het bestuur en de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s. De Raad van Toezicht rapporteert aan het bestuur en bespreekt de rapportage en de eventuele daarop voorgenomen bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden in het jaarverslag vermeld.

De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen, die elk een aanvulling bieden op de bestaande organen of controlerende instituties zoals accountants en actuarissen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

mw. S.G. van der Lecq Voorzitter
mw. R.F. van der Feltz-Doude van Troostwijk
dhr. W.S. Zeverijn
dhr. P. Priester

 

De accountant en actuaris
De accountant van Stichting Pensioenfonds Robeco is PricewaterhouseCoopers.
De certificerend actuaris en de adviserend actuaris zijn werkzaam bij AON Hewitt. Zij berekenen de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen en het weerstandsvermogen en voeren de toereikendheidstoets uit.

 

Kerncijfers
Aantal actieve deelnemers 765 (31.12.2017)
Aantal pensioengerechtigden 258 (31.12.2017)
Aantal gewezen deelnemers (slapers) 1654 (31.12.2017)
Indexatie werknemers 0,75% per 01.02.2018
Indexatie pensioengerechtigden & slapers 1,40% per 01.02.2018
Belegd vermogen (basisregeling) € 644 mln. (31.12.2017)
Belegd vermogen (UOP) € 58 mln. (31.12.2017)
Beleidsdekkingsgraad (marktwaarde) 129% (31.12.2017)
Franchise € 13.500 (2018)
Excedentgrens € 83.218 (per 01.04.2018)


Beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan Robeco Institutional Asset Management (RIAM). RIAM voert het beleggingsbeleid uit zoals dat door het bestuur is vastgesteld.

 

Strategisch beleggingsbeleid
Aan het beheren van de beleggingen van het pensioenfonds zijn risico’s verbonden. Op strategisch niveau kiest het pensioenfonds voor een risicoprofiel waarin voor 50% in vastrentende waarden wordt belegd en 50% in zakelijke waarden. Daarnaast kiest het fonds ervoor om het renterisico van de verplichtingen strategisch voor 50% af te dekken. Dit beleid past bij het streven naar een waardevast pensioen op lange termijn met aanvaardbare risico’s op de korte termijn.

Het pensioenfonds maakt onderscheid tussen enerzijds het deel van de portefeuille gericht op het afdekken van risico’s in de verplichtingen (de ‘liability hedging portefeuille’) en anderzijds de portefeuille-onderdelen die gericht zijn op het behalen van additioneel rendement om de indexatie-ambities mogelijk te maken (de ‘return portefeuille’).

Return portefeuille: De return portefeuille wordt voor 22% ingevuld met wereldwijde aandelen in ontwikkelde markten met beperkt actief risico ten opzichte van de marktwaarde gewogen index. Verder wordt 10% ingevuld met aandelen uit ontwikkelde markten met een laag risicoprofiel. Er wordt voor 2,5% belegd in actief beheerde aandelen in opkomende markten en voor 2,5% belegd in aandelen in opkomende markten met een laag risicoprofiel. 2,5% wordt belegd in private equity en 2,5% wordt in hedge funds belegd.

Tenslotte wordt 3,8% in bedrijfsobligaties met een hoger kredietrisico belegd en is een allocatie van 3,8% naar obligaties uit opkomende markten opgenomen binnen de return portefeuille.

Liability Matching portefeuille: Binnen de liability matching portefeuille wordt naast de 50% afdekking van het renterisico (wat de kans op onderdekking verkleint) gekozen voor een actief beleggingsbeleid, waarbij een combinatie wordt gemaakt van Europese staats- en bedrijfsobligaties met een beperkt kredietrisico.

 

Verantwoord beleggen
Pensioenfonds Robeco heeft als primaire doelstelling de pensioenregeling van Robeco op een efficiënte en prudente manier uit te voeren. Het bestuur heeft de visie dat verantwoord beleggen bijdraagt aan deze lange-termijndoelstelling en ziet het opnemen van verantwoord beleggen in het beleggingsbeleid als onderdeel van haar fiduciaire verantwoordelijkheid. Het bestuur gelooft dat verantwoord beleggen en actief aandeelhouderschap waarde toevoegt en geeft daarbij de voorkeur aan een geïntegreerde aanpak van verantwoord beleggen over de gehele portefeuille.

Een actieve dialoog met de uitgevers van vermogenstitels waar we in beleggen heeft een belangrijke rol, maar in het uiterste geval kunnen ook uitgevers van vermogenstitels uitgesloten worden.

Het pensioenfonds beoogt op deze wijze voor haar deelnemers bij te dragen aan een beter risico-rendementsprofiel van de beleggingen en de voorwaarden voor een waardevast pensioen op de lange termijn.

 

Indexatie
In de Robeco pensioenregeling is de ambitie opgenomen om de pensioenrechten waardevast te houden. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen onder voorwaarden wordt verhoogd. Het bestuur stelt ieder jaar vast of en met hoeveel de pensioenuitkeringen worden verhoogd.

De ambitie van het bestuur is op lange termijn 90% van de inflatie te compenseren door het verlenen van een toeslag (ook wel indexatie genoemd). Let wel: indexatie is geen recht, maar blijft een streven. Jaarlijks wordt in januari besloten of, en met hoeveel, de pensioenuitkeringen verhoogd worden. Het al dan niet indexeren hangt af van de financiële situatie van het fonds. Hoe we de afgelopen jaren hebben geïndexeerd, vind je op deze pagina .

© 2018 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl