"Pensioenfonds Robeco is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco"

Over ons

Stichting Pensioenfonds Robeco is op 1 januari 1971 opgericht. Het fonds is een zelfstandige organisatie, met als doel het verzorgen van een pensioenvoorziening voor de werknemers van Robeco.  Het pensioenfonds wil een slagvaardige financieel gezonde non-profit organisatie zijn, die een moderne pensioenregeling tegen een acceptabele kostprijs op inzichtelijke wijze uitvoert en daarover op transparante wijze verantwoording aflegt.

 

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze taak zorgt het bestuur ervoor dat de werknemers, de voormalige werknemers, de gepensioneerden en de werkgever op evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn.

Drie leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden door de werknemers met daarnaast twee plaatsvervangende leden en een lid door de vereniging van gepensioneerden met ook daarnaast een plaatsvervangend lid. Het bestuur heeft Rein Godding benoemd als directeur. Het bestuur bestaat uit deskundige leden vanuit verschillende vakgebieden. Ook zijn de bestuursleden in dienst bij Robeco of ooit in dienst geweest bij Robeco waardoor de betrokkenheid groot is.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
Tom Steenkamp Voorzitter Werkgever 19-07-2011 01-07-2023
Ralph van Daalen Lid Werkgever 01-06-2018 1-12-2021
Margret Smits Plv. lid Werknemer 06-11-2018 01-06-2021
Machiel Zwanenburg Lid Werkgever 23-12-2016 23-12-2020
Hendrik Bulle Plv. Lid, Plv. Voorz. Werknemer 20-03-2018 20-03-2022
Marco van Zanten Lid Werknemer 01-05-2019 01-05-2023
Wilma de Groot Lid Werknemer 10-12-2013 01-06-2021
Anton Fiolet Plv. lid Gepensioneerden 14-03-2017 14-03-2021

 


Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

 • Paritair bestuur.
 • 6 bestuursleden.
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgever. Worden voorgedragen door de directie en dienen werknemer van de werkgever te zijn.
 • 2 vertegenwoordigers van de deelnemers. Worden gekozen door en uit de deelnemers.
 • 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Wordt gekozen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan en dient een pensioengerechtigde te zijn.
 • De voorgedragen kandidaten worden door het bestuur benoemd, nadat de raad van toezicht heeft laten weten de benoeming niet te beletten.
 • Het bestuur kiest, met een meerderheid van stemmen, uit zijn midden een voorzitter.
 • De bestuursleden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond maximaal twee keer herbenoembaar.

 

De uitvoering
Het pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregelingen en de pensioenadministratie ondergebracht bij Syntrus Achmea. De financiële administratie en verslaglegging zijn eveneens ondergebracht bij Syntrus Achmea. Het fiduciaire vermogensbeheer is ondergebracht bij Robeco en de beleggingsportefeuille is ondergebracht bij meerdere vermogensbeheerders. De beleggingsadministratie vindt plaats bij Northern Trust.

 

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan is een organisatie waaraan het bestuur van Pensioenfonds Robeco verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Het Verantwoordingsorgaan komt tenminste een keer per jaar bij elkaar. Het orgaan beoordeelt jaarlijks het uitgevoerde beleid, het handelen van het bestuur en de keuzes voor de toekomst.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Herbenoeming Einde zittingsduur
Renier Brenninkmeijer Voorzitter Werknemer 15-05-2017 01-07-2018 01-07-2021
Robert Slange Lid Werkgever 01-07-2017 01-07-2020
Anneriet van Rijn-Kruijsen Lid Werkgever 01-07-2018 01-07-2021
Oskar Poiesz Lid, plv Voorzitter Werknemer 01-07-2018 01-07-2021
Peter Reinders Lid Gepensioneerden 01-12-2016 01-12-2020
Joop Telder Lid Gepensioneerden 01-07-2014 01-12-2016 01-12-2020


Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

 • Het bestuur stelt een verantwoordingsorgaan in.
 • 6 leden
 • 2 vertegenwoordigers van de werkgever, 2 vertegenwoordigers van de deelnemers en 2 deelnemers van de pensioengerechtigden.
 • De vertegenwoordigers van de werkgever worden door de werkgever benoemd.
 • De vertegenwoordigers van de deelnemers worden eenmaal per 4 jaar gekozen door en uit de deelnemers. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden worden eenmaal per 4 jaar gekozen door de meerderjarige pensioengerechtigden.
 • Als gekozen geldt de kandidaat die de meeste stemmen behaalde.
 • Indien tussentijds een vacature ontstaat, neemt degene die daarna de meeste stemmen behaalde plaats in het verantwoordingsorgaan.
 • Indien blijkt dat er te weinig kandidaten voor de pensioengerechtigden zijn, zal de vereniging van gepensioneerden gevraagd worden om de vacatures in te vullen.
 • De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd, casu quo gekozen, voor een periode van 4 jaar. Zij zijn herbenoembaar, casu quo herverkiesbaar.

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, de aansturing van het fonds door het bestuur en de manier waarop het bestuur omgaat met risico’s. De Raad van Toezicht rapporteert aan het bestuur en bespreekt de rapportage en de eventuele daarop voorgenomen bestuursbesluiten met het Verantwoordingsorgaan. De bevindingen worden in het jaarverslag vermeld.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen, die elk een aanvulling bieden op de bestaande organen of controlerende instituties zoals accountants en actuarissen.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  Afroteren Laatste benoeming 1e herbenoeming Benoeming
Reiniera van der Feltz juli 2023 juli 2021 juli 2019 juli 2017
Sako Zeverijn juli 2020 juli 2018 juli 2016 juli 2014
Peter Priester (Voorzitter) februari 2023 februari 2021 februari 2019 februari 2017


Hoofdlijnen uit de statuten

 • Het bestuur stelt een raad van toezicht in bestaande uit 3 personen. De benoeming vindt niet eerder plaats dan de toestemming door DNB.
 • De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van 2 jaar benoemd.
 • De leden zijn na ommekomst van deze periode 2 maal opnieuw benoembaar volgens het reglement van de RvT maar 3 keer volgens de statuten.
 • Het bestuur kan de leden van de raad van toezicht ontslaan na unaniem advies van het verantwoordingsorgaan.

 

Beleggingscommissie

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
Tom Steenkamp Bestuurslid Werkgever 15-12-2014 15-12-2018
Gwen van Tongeren Extern lid 29-05-2015 29-05-2019
Laurens Swinkels Extern lid, in dienst van Robeco 16-12-16 16-12-2020
Vacature 15-12-2018
Wilma de Groot Bestuurslid Werknemer 15-12-2014 15-12-2018
Yvette Hellegers Extern lid, Voorzitter 01-07-2017 01-07-2021


Hoofdlijnen uit het reglement (29-06-2015)

 • De beleggingscommissie bestaat uit 6 leden: 3 bestuursleden en 3 externe leden (waarvan 2 niet in dienst van Robeco).
 • Het bestuur benoemt de leden van de beleggingscommissie.
 • Een van de leden wordt door de commissie benoemd tot voorzitter.
 • De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn na afloop van deze periode 2 maal voor een nieuwe periode benoembaar. In individuele gevallen kan door het bestuur van de maximale zittingstermijn worden afgeweken.

 

De accountant en actuaris
De accountant van Stichting Pensioenfonds Robeco is PricewaterhouseCoopers.
De certificerend actuaris en de adviserend actuaris zijn werkzaam bij AON Hewitt. Zij berekenen de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen en het weerstandsvermogen en voeren de toereikendheidstoets uit.

 

Meer informatie over het pensioenfonds

© 2019 Stichting Pensioenfonds Robeco | www.flexioen.nl | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert