Partnerpensioen

pensioenfonds_robeco_1-31-aspect-ratio-1290-332

Pensioen voor na jouw overlijden

Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wie als partner wordt gezien. Het reglement houdt de volgende criteria aan.

Een partner is:

  • Je echtgenoot/echtgenote;
  • Je geregistreerde partner;
  • De ongehuwde partner waarmee je samenwoont.

Het samenwonen moet vastgelegd zijn in een bij de notaris opgestelde samenlevingsovereenkomst of je moet minimaal 5 jaar ingeschreven staan op hetzelfde woonadres en gedurende die hele periode aan kunnen tonen dat je een zorgplicht hebt ten opzichte van elkaar. Je mag geen directe familie van deze persoon zijn.

Let op: Jouw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als je voor je pensionering bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingsovereenkomst hebt gesloten.

Let op: Indien jouw partner meer dan 10 jaar jonger is dan jij, wordt het jaarlijkse partnerpensioen verminderd met 2,5% voor elk vol jaar dat het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar.

Let op: Ben je gescheiden als je overlijdt? Dan heeft jouw ex-partner wellicht toch recht op een pensioenuitkering via Pensioenfonds Robeco. Hij/Zij heeft namelijk wettelijk recht op het gedeelte van het partnerpensioen dat tot de echtscheidingsdatum is opgebouwd. Lees verder

Basisregeling

In ieder geval heeft je partner recht op partnerpensioen via de basisregeling. Daarnaast kan je partner recht hebben op een extra partnerpensioen via de aanvullende regeling. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden en wordt levenslang uitgekeerd. Mocht je voor je pensionering komen te overlijden, dan speelt de vraag of je op dat moment nog in dienst was van Robeco.

Jouw partner heeft na je overlijden recht op  Het pensioenfonds gaat er daarbij vanuit dat je op je 65e bent gestopt met werken. Ben je  eerder gestopt en ontvangt je daardoor een lager ouderdomspensioen, dan wordt gerekend met het ouderdomspensioen dat je zou hebben ontvangen als je tot jouw 65e had doorgewerkt.

Aanvullende regeling

Neem je deel aan de aanvullende regeling en kom je te overlijden terwijl je nog in dienst bent van Robeco, dan wordt naast de omzetting van het DC-kapitaal (het kapitaal uit de aanvullende regeling en het eventuele extra ouderdomspensioen op basis van de overgangsregeling prepensioen) in een direct ingaand partnerpensioen daar bovenop nog een extra pensioen toegekend.

Dit extra pensioen wordt als volgt berekend:
Aantal jaren tot je 67e x 1,7381% (reguliere opbouw) x
70% (partnerdeel van het ouderdomspensioen) x
het inkomensdeel boven het einde van schaal 100