Logo

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken binnen het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze taak zorgt het bestuur ervoor dat de werknemers, de voormalige werknemers, de gepensioneerden en de werkgever op evenwichtige wijze vertegenwoordigd zijn.

 

Drie leden zijn aangewezen door de werkgever, twee leden gekozen door de werknemers met daarnaast twee plaatsvervangende leden en een lid door vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan aangewezen met ook daarnaast een plaatsvervangend lid. Het bestuur heeft Rein Godding benoemd als directeur. Het bestuur bestaat uit deskundige leden vanuit verschillende vakgebieden. Ook zijn de bestuursleden in dienst bij Robeco of ooit in dienst geweest bij Robeco waardoor de betrokkenheid groot is.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  Functie Vertegenwoordiging Lid sinds Einde zittingsduur
Margret Smits Voorzitter Werkgever 01-07-2023 01-07-2027
Rutger de Wit Lid Werkgever 16-01-2023 16-01-2027
Vacature Plv. lid voor (B) Werknemer
Machiel Zwanenburg Lid Werkgever 23-12-2016 23-12-2024
Hendrik Bulle (A) Lid, plv. voorzitter Werknemer 20-03-2018 20-03-2026
Marco van Zanten Plv. lid voor (A) Werknemer 01-05-2019 01-05-2028
Wilma de Groot (B) Lid Werknemer 10-12-2013 01-06-2025
Anton Fiolet Lid Gepensioneerden 14-03-2017 14-03-2025
Willem v. Someren Gréve Plv. lid Gepensioneerden 16-11-2021 16-11-2025

 

Hoofdlijnen uit de statuten (09-05-2014)

  • Paritair bestuur.
  • 6 bestuursleden.
  • 3 vertegenwoordigers van de werkgever. Worden voorgedragen door de directie en dienen werknemer van de werkgever te zijn.
  • 2 vertegenwoordigers van de deelnemers. Worden gekozen door en uit de deelnemers.
  • 1 vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden. Wordt gekozen door de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan en dient een pensioengerechtigde te zijn.
  • De voorgedragen kandidaten worden door het bestuur benoemd, nadat de raad van toezicht heeft laten weten de benoeming niet te beletten.
  • Het bestuur kiest, met een meerderheid van stemmen, uit zijn midden een voorzitter.

© 2023 Stichting Pensioenfonds Robeco | Ontwerp en realisatie: Catapult creëert